Đề cương ôn tập thi cuo

Đề cương ôn tập thi cuo

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
…… Đ c ng ôn t p ề ươ Môn qu n tr ngân hàng th ng m i I ươ ( Tham kh o) I. D ng câu h i tr c nghi m Bài 1 Câu 1: Pháp l nh ngân hàng ra đ i năm nào? a. 7/1990 b. 5/1990 c. 12/1991 d. 03/1991 Câu 2: Ngân hàng Th ng m i c ph n có ch c năng: ươ ạ ổ a. Phát hành ti n ra l u thông ư b. M tài kho n cho Kho b c Nhà n c ướ c. Huy đ ng ti n g i t các ch th trong n n kinh t ử ừ ủ ế ế d. Qu n lý Nhà n c v ti n t và ho t đ ng ngân hàng ướ ề ề ệ ạ ộ Câu 3: T ch c nào đ c quy n phát hành ti n ượ a. Ngân hàng th ng m i Nhà n c ươ ướ b. Ngân hàng th ng m i c ph n ươ ạ ổ c. Ngân hàng Nhà n c ướ d. Kho B c Nhà n c ướ Câu 4: Tài s n có c a NHTM: a. Ti n m t t i qu ặ ạ b. Ti n g i c a dân c ử ủ ư c. Các qu d tr tài chính ỹ ự ữ d. C 3 câu trên đ u đúng Câu 5: Lãi su t c b n c a NHNN hi n nay là: ấ ơ ả a. 7% b. 8% c. 8.5% d. 10% Câu 6: Các công c th c hi n chính sách ti n t c a NHNN bao g m? ụ ự ề ệ ủ a. D tr b t bu c, nghi p v th tr ng m ự ữ ắ ụ ị ườ b. Lãi su t, tái c p v n, t giá h i đoái. c. C a và b đ u sai. d. C a và b đ u đúng. Câu 7: Tài s n N c a TCTD g m: ợ ủ a. N ph i tr và ngu n v n ch s h u ủ ở ữ b. V n huy đ ng và v n t có ố ự c. V n vay ngân hàng nhà n c và v n huy đ ng ướ d. C 3 câu đ u đúng Đề T1 Page  1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
…… Câu 8: T l d tr b t bu c đ i v i v n huy đ ng b ng VND ng n h n là? ỷ ệ ự ữ ắ ố ớ ố a. 1% b. 2% c. 3% d. 5% Câu 9: Ba y u t c b n đ quy t đ nh m t kho n vay theo th t u tiên l n l t là: ế ố ơ ả ế ị ứ ự ư ầ ượ a. M c đích vay, kh năng tr n , tài s n đ m b o ả ợ b. Tài s n đ m b o, kh năng tr n , m c đích vay ả ợ c. Kh năng tr n , m c đích vay, tài s n đ m b o ả ợ d. M c đích vay, tài s n đ m b o, kh năng tr n . ả ợ Câu 10: Trong phân ph i l i nhu n c a TCTD trích qu d phòng tài chính 10% nh ng ố ợ ỹ ự ư không v t quá: ượ a. 20% v n đi u l c a TCTD ề ệ ủ b. 15% V n đi u l c a TCTD ề ệ ủ c. Theo t l do Đ i h i đ ng c đông quy t đ nh ỷ ệ ạ ộ ồ ế ị d. 25% v n đi u l c a TCTD ề ệ ủ Bài 2: Câu 1: Ho t đ ng ngân hàng là: ạ ộ a. Ho t đ ng kinh doanh ti n t và cung ng d ch v thanh toán. ạ ộ ề ệ b. Vi c kinh doanh, cung ng th ng xuyên m t ho c m t s các nghi p v nh n ườ ộ ố ti n g i, c p tín d ng, cung ng d ch v thanh toán qua tài kho n.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 13

Đề cương ôn tập thi cuo

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online