Detaithuyettrinhnhom2-6_QTNH1

Detaithuyettrinhnhom2-6_QTNH1 - Đ TÀI THUY T TRÌNH NHÓM...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đ TÀI THUY T TRÌNH NHÓM Ề Ế Nhóm 2 : Tình hình huy đ ng v n t i 1 ngân hang th ng m i c ph n ộ ố ạ ươ ạ ổ ầ- C c u v n huy đ ng ( minh h a s li u t tr ng huy đ ng v n trong 3 năm g n nh t) ơ ấ ố ộ ọ ố ệ ỷ ọ ộ ố ầ ấ- Các s n ph m huy đ ng v n hi n nay: đ c tính s n ph m, phân tích u nh c đi m c a ả ẩ ộ ố ệ ặ ả ẩ ư ượ ể ủ s n ph m đó. ả ẩ- Các gi i pháp tăng v n huy đ ng ả ố ộ- Kh năng tăng v n đi u l lên 3000 t c a NHTM vào cu i năm 2011 ả ố ề ệ ỷ ủ ố Nhóm 3 : Tín d ng doanh nghi p t i 1 ngân hàng th ng m i c ph n ụ ệ ạ ươ ạ ổ ầ- Gi i thi u v ngân hàng ch n nghiên c u ớ ệ ề ọ ứ- Tình hình ho t đ ng cho vay t i NHTMCP…. ( quy trình cho vay, các s n ph m tín d ng ạ ộ ạ ả ẩ ụ hi n nay, doanh d cho vay, phân lo i n …) ệ ố ạ ợ- Đi u ki n cho vay doanh nghi p: hình th c đ m b o cho vay, x p h ng khách hàng , th c...
View Full Document

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Ask a homework question - tutors are online