{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Detaithuyettrinhnhom2-6_QTNH1

Detaithuyettrinhnhom2-6_QTNH1 - TI THUYT TRNH NHM Nhm 2 Tnh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đ TÀI THUY T TRÌNH NHÓM Nhóm 2 : Tình hình huy đ ng v n t i 1 ngân hang th ng m i c ph n ươ - C c u v n huy đ ng ( minh h a s li u t tr ng huy đ ng v n trong 3 năm g n nh t) ơ - Các s n ph m huy đ ng v n hi n nay: đ c tính s n ph m, phân tích u nh c đi m c a ư ượ s n ph m đó. - Các gi i pháp tăng v n huy đ ng - Kh năng tăng v n đi u l lên 3000 t c a NHTM vào cu i năm 2011 Nhóm 3 : Tín d ng doanh nghi p t i 1 ngân hàng th ng m i c ph n ươ - Gi i thi u v ngân hàng ch n nghiên c u - Tình hình ho t đ ng cho vay t i NHTMCP…. ( quy trình cho vay, các s n ph m tín d ng hi n nay, doanh d cho vay, phân lo i n …) - Đi u ki n cho vay doanh nghi p: hình th c đ m b o cho vay, x p h ng khách hàng , th c
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}