{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

kqdq_eib - Bngcnikton Nm A Ti sn I Tin mt,vng bc qu II Tin...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng c â đố i k ế  to á Năm Năm 2010 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 A. Tài s n I. Ti n m t,vàng b c, đá quí 6,429,464 6,838,617 4,455,588 1,850,102 II. Ti n g i t i NHNN 1,540,756 2,115,265 3,438,735 825,202 III. Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 32,060,138 6,976,109 9,491,316 4,746,967 IV. Ch ng khoán kinh doanh - 98,824 - 7,580 1. Ch ng khoán kinh doanh - 108,697 - 8,257 2. Tr : d phòng gi m giá ch ng khoán kinh doanh - (9,873) - (677) V. Các công c tài chính phái sinh và các tài s n tài chính khác 16,848 4,122 53,236 - VI. Cho vay khách hàng 61,717,617 38,003,086 20,855,907 18,378,610 1. Cho vay khách hàng 62,345,714 38,381,855 21,232,198 18,452,151 2. Tr : d phòng r i ro tính d ng (628,097) (378,769) (376,291) (73,541) VII. Ch ng khoán đ u t ư 20,694,745 8,401,391 7,518,367 6,076,844 1. Ch ng khoán đ u t s n sàng đ bán ư ẵ 44,817 332,515 1,267,081 5,682,169 2. Ch ng khoán đ u t gi đ n ngày đáo h n ư ế 20,662,148 8,165,783 6,367,582 400,100 3. Tr : D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ư (12,220) (96,907) (116,296) (5,425) VIII.Góp v n, đ u t dài h n ư 1,340,697 766,468 765,151 690,538 1. Đ u t vào công ty con ư 50,000 - - - 2. V n góp liên doanh - - - - 3. Đ u t vào công ty liên k t ư ế 155,680 145,350 143,700 62,700 4. Đ u t dài h n khác ư 1,188,864 679,335 716,887 627,838 5. Tr : D phòng gi m giá đ u t dài h n ư (53,847) (58,217) (95,436) - IX. Tài s n c đ nh 1,067,493 937,558 716,157 530,138 1. Tài s n c đ nh h u hình 679,056 430,282 317,529 183,624 2. Tài s n c đ nh vô hình 388,437 507,276 398,628 346,514 X. Tài s n khác 6,237,302 1,306,916 953,364 604,443 T NG C NG TÀI S N ### 65,448,356 48,247,821 33,710,424 B. N PH I TR VÀ V N CH S H U I. Các kho n n Chính Ph và Ngân hàng Nhà n c ướ 2,105,484 1,611,075 26,954 28,059 II. Ti n g i và vay t ch c tín d ng khác 33,369,593 2,527,654 1,565,108 1,214,024 1. Ti n g i thanh toán 161,195 54,907 63,114 125,954 2. Ti n g i có kỳ h n 31,218,798 1,901,580 1,350,679 1,088,070 3. Vay t các t ch c tín d ng khác 1,989,000 571,167 151,315 - III. Ti n g i c a khách hàng 58,150,665 38,766,465 30,877,730 22,906,123 1. Ti n g i không kỳ h n 6,731,935 6,238,144 3,770,815 4,478,581 2. Ti n g i có kỳ h n 20,704,599 9,488,609 6,018,744 3,681,783 3. Ti n g i ti t ki m ế 29,905,815 21,492,533 19,856,580 13,636,975 4. Ti n g i ký qu 787,208 1,516,025 1,220,654 1,098,029 5. Ti n g i v n chuyên dùng 21,108 31,154 10,937 10,755 IV. Các công c tài chính phái sinh và các kho n n tài chính khác - - - 3,939 V. V n tài tr , y thác đ u t , cho vay các t ch c tín d ng ch u r i ro ợ ủ ư 1,417 6,376 13,170 25,255 1. V n y thác t ngân hàng Th y Sĩ 1,417 6,376 13,170 25,255 VI. Ch ng ch ti n g i 20,854,784 8,223,028 1,453,200 8,445 VII. Các kho n n khác 3,116,798 960,439 1,467,582 3,230,182 T NG N PH I TR ### 52,095,037 35,403,744 27,415,481 VIII. V N VÀ CÁC QU V n và các qu c a ch s h u Ngân hàng ủ ỡ 1. V n c a ngân hàng 12,526,947 12,526,947 12,526,947 5,789,858 2. Các qu d tr 640,923 377,856 212,733 107,047 3. Chênh l ch t giá h i đoái - - - - 4. Chênh l ch đánh giá l i tài s n -  -  -  -  5. L i nhu n ch a phân ph i ư 338,052 448,516 104,397 398,038 T NG V N CH S H U  13,505,922   13,353,319  12,844,077 6,294,943 T NG N PH I TR VÀ V N CH S H U ### 65,448,356 48,247,821 33,710,424 y đ ng chính c a Eximbank trong 3 năm bao g m các kho n m c trong “Ti n g i khách hàng” và “ Ch ng ch ti n g i” Ti n g
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}