{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
QU N TR NGÂN HÀNG BÀI T P V NHÀ Gi ng viên: Ths. Tr n Lê Minh Tú Tr gi ng: Ths. Võ Nh Y n Trang ị ế H và tên: Nguy n Vi t Tr ườ ng An L p: 08TC12 MSSV: 0854031034 Bài t p tín d ng dài h n M t kho n tín d ng 500 tr NH cho vay th i h n 5 năm, lãi su t 10% năm, kỳ h n n là năm. Yêu c u: L p b ng k ế ho ch (kh u hao tài chính) c a kho n TD nói trên theo 2 ph ươ ng th c tr n . Bài làm Ph ươ ng pháp: Kỳ kho n gi m d n: V n g c trã đ nh kỳ hàng năm : V = Vo/ n 100.000 = 500.000/5 Lãi tr năm: L 1 = (500.000 – 0) * 0,10 = 50.000 L 2 = (500.000 – 100.000) * 0,10 = 40.000 L 3 = (400.000 – 100.000) * 0,10 = 30.000 L 4 = (300.000 – 100.000) * 0,10 = 20.000 L 5 = (200.000 – 100.000) * 0,10 = 10.000 ơ n v : 1.000 đ ng) Kỳ h n Đ u kỳ h n Ti n vay ph i thanh toán D ư n cu i kỳ h n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
T ng s V n g c Lãi 1 500.000 150.000 100.000 50.000 400.000 2 400.000 140.000
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online