{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG BÀI TẬP VỀ NHÀ Giảng viên: Ths. Trần Lê Minh Tú Trợ giảng: Ths. Võ Nhị Yến Trang Họ và tên: Nguyễn Việt Trường An Lớp: 08TC12 MSSV: 0854031034 Bài tập tín dụng dài hạn Một khoản tín dụng 500 tr NH cho vay thời hạn 5 năm, lãi suất 10% năm, kỳ hạn nợ là năm. Yêu cầu: Lập bảng kế hoạch (khấu hao tài chính) của khoản TD nói trên theo 2 phương thức trả nợ. Bài làm Phương pháp: Kỳ khoản giảm dần: Vốn gốc trã định kỳ hàng năm : V = Vo/ n 100.000 = 500.000/5 Lãi trả năm: L1 = (500.000 – 0) * 0,10 = 50.000 L2 = (500.000 – 100.000) * 0,10 = 40.000 L 3 = (400.000 – 100.000) * 0,10 = 30.000 L4 = (300.000 – 100.000) * 0,10 = 20.000 L5 = (200.000 – 100.000) * 0,10 = 10.000 Kỳ hạn Đầu kỳ hạn 1 2 3 4 5 Tổng cộng 500.000 400.000 300. 200.000 100.000 Tổng số 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 650.000 Vốn gốc 100.000 100.000 100. 100.000 100.000 500.000 Vốn gốc trã định kỳ hàng năm : V = Vo/ n (Đơn vị: 1.000 đồng) Tiền vay phải thanh toán Phương pháp: Kỳ khoản tăng dần: 100.000 = 500.000/5 Lãi trả năm: L1 = 100.000 * 1 * 0,10 = 10.000 L2 = 100.000 * 2 * 0,10 = 20.000 L3 = 100.000 * 3 * 0,10 = 30.000 L4 = 100.000 * 4 * 0,10 = 40.000 L5 = 100.000 * 5 * 0,10 = 50.000 Lãi 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 150.000 Dư nợ cuối kỳ hạn 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Kỳ hạn Đầu kỳ hạn 1 2 3 4 5 Tổng cộng 500.000 400.000 300. 200.000 100.000 Tiền vay phải thanh toán Tổng số 150.000 140.000 130.000 120.000 110.000 650.000 Vốn gốc 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 500.000 Lãi 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 150.000 Dư nợ cuối kỳ hạn 400.000 300.000 200.000 100.000 0 ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online