T÷lÇchovaytÑi_atrêntàis£n_&Aci

T÷lÇchovaytÑi_atrêntàis£n_&Aci

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T l cho vay t i đa trên tài s n đ m b o ỷ ệ STT LO I TÀI S N B O Đ M T I ĐA 1. B t đ ng s n ấ ộ 1.1 BĐS nhà , đ t t i TP.HCM, Hà N i ở ấ ở ạ 70% 1.2 BĐS nhà , đ t t i khu v c khác ở ấ ở ạ 60% 1.3 BĐS nhà x ng, văn phòng g n li n v i đ t s d ng n đ nh, ƣở ớ ấ ử ụ lâu dài 60% 1.4 BĐS nhà x ng văn phòng g n li n v i đ t, đ t th , đ t giao ƣở ớ ấ ổ ấ có th i h n ờ ạ 55% 1.5 BĐS khác (đ t tr ng lâu năm, đ t nông nghi p) 50% 2 Ph ng ti n v n chuy n ươ 2.1 Xe m i 100%, thu c các lo i xe du l ch t 4 đ n 16 ch , xe t i ế có t i tr ng t 550kg-2,5 t n, xe khách. ..... 70% 2.2 Xe đã qua s d ng (xe t i, xe khách, xe du lich. ..) ử ụ 50% 2.3 Xe đã qua s d ng (xe t i, xe khách, xe du l ch,. ....)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 2

T÷lÇchovaytÑi_atrêntàis£n_&Aci

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online