{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong1-TongquanveNganhang(28Jan)

Chuong1-TongquanveNganhang(28Jan) - Chng 1 TNG QUAN V NGN...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T NG QUAN V NGÂN HÀNG T NG QUAN V NGÂN HÀNG VÀ QU N TR NGÂN HÀNG VÀ QU N TR NGÂN HÀNG 1 Ch ng 1 ươ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
N I DUNG N I DUNG 1.T ng quan v NHTM 2. T ng quan v qu n tr ngân hàng 3. Cơ cấu quản trị của NHTM 4. Báo cáo tài chính c a NHTM 5. S l c v r i ro c a ngân hàng ơ ượ ề ủ 2
Background image of page 2
1.T ng quan v NHTM 1.1. L ch s hình thành và phát tri n NHTM Ngân hàng b t ngu n t m t công vi c r t đ n gi n là c t gi các đ ơ v t quý cho nh ng ng i ch s h u nó. Đ i l i, ng i ch s h u ườ ủ ở ữ ổ ạ ườ ủ ở ữ ph i tr cho ng i gi m t kho n ti n công. Khi công vi c này mang ườ l i nhi u l i ích cho nh ng ng i g i, các đ v t c n g i ngày càng ườ ồ ậ đa d ng h n, và đ i di n cho các v t có giá tr là ti n. Theo th i gian, ơ ngân hàng tr thành n i gi ti n cho nh ng ng i có ti n. Khi xã h i ơ ữ ề ườ phát tri n, ho t đ ng th ng m i cũng phát tri n theo, nhu c u v ươ ti n ngày càng l n, phát sinh nhu c u vay ti n. Ngân hàng thương mại đã hình thành ,  tồn tại và phát triển hàng trăm  năm gắn liền với sự phát triển của kinh tế hàng hoá. Sự phát triển hệ  thống NHTM đã có tác động rất lớn và quan trọng đến quá trình phát  triển của nền kinh tế hàng hoá, ngược lại kinh tế hàng hoá phát triển  mạnh mẽ đến giai đoạn cao nhất là nền kinh tế thị trường thì NHTM  cũng  ngày  càng  được  hoàn  thiện  và  trở  thành  những  định  chế  tài  chính không thể thiếu được. 3
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ti n gi y: Ti n gi y xu t hi n l n đ u tiên ệ ầ t i châu Âu vào th k 17 t i ế ỷ Th y Đi n, vài năm tr c khi NH qu c gia đ u tiên ra đ i ướ Ti n gi y Palmstruch, 1661
Background image of page 4
Ngân hàng t nhân lâu đ i nh t ư Ngân hàng Barclays, do John Freame và Thomas Gould thành l p năm in 1690, đ i tên thành Barclays vào năm 1736. Ngân hàng Barings thành l p năm 1806. Ngân hàng Rothschild, do gia đình Rothschild v n hành t nh ng năm 1700 đ n nay. ế Ngân hàng qu c gia lâu đ i nh t Ngân hàng Qu c gia Th y Đi n, 1668 — kh i đ u cho làn sóng hình thành các Ngân hàng Qu c gia. Ngân hàng Qu c gia Anh, 1694 - B t đ u cu c cách m ng hình thành các chính sách v Ngân Hàng Trung ng hi n đ i. Ươ Ngân hàng Qu c gia M , 1874 - S ra đ i c a công ngh séc và
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Chuong1-TongquanveNganhang(28Jan) - Chng 1 TNG QUAN V NGN...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online