{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Workbook1 - Nm 2009 Nm 2008 Nm 2007 III Tin vng gi ti cc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 III. Ti n, vàng g i t i các TCTD khác và cho vay c 6,976,109 9,491,316 4,746,967 L i nhu n sau thu ế 1,132,463 711,014 463,417 IV. Ch ng khoán kinh doanh 98,824 0 7,580 TÔNG C NG NGU N V N HUY Đ 46,989,493 32,330,930 22,914,568 1. Ch ng khoán kinh doanh 108,697 - 8,257 0.9997154831 2. Tr : d phòng gi m giá ch ng khoán kinh doan -9,873 - -677 V. Các công c tài chính phái sinh và các tài s n tà 4,122 53,236 0 VI. Cho vay khách hàng 38,003,086 20,855,907 18,378,610 Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 1. Cho vay khách hàng 38,381,855 21,232,198 18,452,151 TÔNG C NG NGU N V N HUY Đ 46,989,493 32,330,930 22,914,568 2. Tr : d phòng r i ro tính d ng -378,769 -376,291 -73,541 T NG CÁC M C Đ U T VÀ CH Ư 54,250,000 38,683,977 29,900,539 VII. Ch ng khoán đ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}