{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai1-RRTCvaQTRRTC

Bai1-RRTCvaQTRRTC - QUNTRRIROTICHNH Bi1: trrirotichnh...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 1: Rủi ro tài chính và các công cụ quản  trị rủi ro tài chính
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung trình bày Nội dung trình bày T ng quan v r i ro ề ủ R i ro tài chính và r i ro ki t giá tài chính S xu t hi n và phát tri n c a các công c QTRR tài chính Th tr ng các s n ph m phái sinh ị ườ (Derivatives market) M t s thu t ng quan tr ng ộ ố
Background image of page 2
Tổng quan về rủi ro Tổng quan về rủi ro R i ro là s không ch c ch n v t n th t ề ổ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tổng quan về rủi ro Tổng quan về rủi ro R i ro h th ng Systematic risk R i ro liên quan đ n toàn b th ế tr ng hay toàn b n n kinh t . ườ ộ ề ế R i ro k toán ế Accounting risk R i ro liên quan đ n nh ng ế nghi p v k toán không phù h p đ i v i m t giao d ch, có th x y ụ ế ố ớ ể ả ra khi qui trình và qui đ nh v k toán thay đ i hay ch a đ c xây ề ế ư ượ d ng. R i ro ki t giá tài chính Financial risk R i ro liên quan đ n ế nh ng thay đ i c a nh ng nhân t nh lãi su t, giá c phi u, giá ư ế hàng hóa và t giá. R i ro kinh doanh Business risk R i ro liên quan đ n m t ho t ế đ ng đ c tr ng c a doanh nghi p. ư
Background image of page 4
Tổng quan về rủi ro Tổng quan về rủi ro R i ro mô hình Model risk R i ro liên quan đ n vi c s d ng mô ế ử ụ hình không đúng ho c không phù h p, ho c trong m t mô hình t n t i các sai s ho c giá tr đ u vào không đúng. ị ầ R i ro pháp lý Regulatory risk R i ro mà các qui đ nh và đ nh h ng qui đ nh qu n lý hi n nay s thay đ i, đem l i tác đ ng b t ướ l i đ i v i công ty. R i ro pháp lý có th xem m t s các lo i giao ợ ố ớ ộ ố d ch hi n t i ho c đang d tính là b t h p pháp và c n tr s phát ở ự tri n c a các s n ph m và gi i pháp m i. R i ro qui mô Quantity risk R i ro c a m t chi n l c phòng ế ượ ng a r i ro trong đó nhà phòng ng a r i ro không bi t đ c mình ế ượ s s h u ho c bán bao nhiêu đ n v tài s n giao ngay. ẽ ở ữ ơ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tổng quan về rủi ro Tổng quan về rủi ro R i ro thanh kho n Liquidity risk R i ro liên quan đ n m t giao ế d ch do tình tr ng th tr ng ch chi u, đ c th hi n qua vi c có ị ườ ượ ể ệ ít các dealer và chênh l ch giá mua và giá bán khá l n.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 26

Bai1-RRTCvaQTRRTC - QUNTRRIROTICHNH Bi1: trrirotichnh...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online