Bai2-ThiTruongKyHanvaGiaoSau

Bai2-ThiTruongKyHanv - Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 2 Thị trường

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 2: Thị trường Kỳ hạn (Forwards) và Giao sau (Futures) Nội dung trình bày Nội dung trình bày C u trúc th tr ng kỳ h n và giao sau ấ ị ườ ạ S hình thành và phát tri n c a th tr ng kỳ h n và giao sau ự ể ủ ị ườ ạ C ch giao d ch giao sau ơ ế ị H ng d n cách đ c y t giá giao sau ướ ẫ ọ ế Các nguyên lý và mô hình đ nh giá giao sau ị Giá c và giá tr c a h p đ ng kỳ h n - giao sau ả ị ủ ợ ồ ạ Các mô hình đ nh giá giao sau ị Các chi n l c ng d ng kỳ h n và giao sau ế ượ ứ ụ ạ M i quan h gi a th tr ng giao ngay và giao sau ố ệ ữ ị ườ Phòng ng a v th mua/ v th bán ừ ị ế ị ế Basic và r i ro basic ủ Phòng ng a ti n t ừ ề ệ Phòng ng a lãi su t ừ ấ Phòng ng a c phi u ừ ổ ế CẤU TRÚC TT KỲ HẠN & GIAO SAU CẤU TRÚC TT KỲ HẠN & GIAO SAU Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau H p đ ng kỳ h n (forwards) ợ ồ ạ là m t ộ th a thu n gi a hai ỏ ậ ữ bên , ng i mua và ng i bán, trong đó ườ ườ yêu c u giao m t ầ ộ hàng hóa t i m t th i đi m trong t ng lai v i giá c đã ạ ộ ờ ể ươ ớ ả đ ng ý ngày hôm nay ồ . H p đ ng giao sau (futures) ợ ồ là m t h p đ ng kỳ h n đã ộ ợ ồ ạ đ c tiêu chu n hóa ượ ẩ , chúng đ c giao d ch trên m t sàn ượ ị ộ giao d ch và đ c đi u ch nh theo th tr ng h ng ngày ị ượ ề ỉ ị ườ ằ trong đó kho n l c a m t bên đ c chi tr cho bên còn l i. ả ỗ ủ ộ ượ ả ạ Ti n thuê căn h là m t chu i các h p đ ng kỳ h n. ề ộ ộ ỗ ợ ồ ạ Vi c đ t mua báo dài h n cũng là m t ví d v h p đ ng ệ ặ ạ ộ ụ ề ợ ồ kỳ h n vì trong đó không nh ng đã ch t l i m c giá cho ạ ữ ố ạ ứ ngày hôm nay (giao d ch giao ngay) mà còn cho nh ng ị ữ ngày sau đó trong t ng lai (giao d ch kỳ h n). ươ ị ạ Giao d ch kỳ h n có r t nhi u trong cu c s ng th ng ngày: ị ạ ấ ề ộ ố ườ Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau Các phiên ch th i Trung c ợ ờ ổ Châu Âu Nh t B n ậ ả H i đ ng Th ng m i Chicago (CBOT) 1948 ộ ồ ươ ạ S phát tri n c a th tr ng kỳ h n và giao sau: ự ể ủ ị ườ ạ Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau Sự h.thành & p.triển của TT kỳ hạn & giao sau Chicago là trung tâm phân ph i nông s n. ố ả Nông dân M ch u tác đ ng b i mùa v , th i h n giao ỹ ị ộ ở ụ ờ ạ hàng và kho bãi....
View Full Document

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 68

Bai2-ThiTruongKyHanv - Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 2 Thị trường

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online