Bai4-ThiTruongHoanDoi

Bai4-ThiTruongHoanDoi - QUNTRRIROTICHNH...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 4: Thị trường Hoán đổi(Swaps)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung trình bày Nội dung trình bày Phân lo i và đ c đi m c a h p đ ng hoán đ i Hoán đ i lãi su t Hoán đ i lãi su t Vanilla thu n nh t Đ nh giá hoán đ i lãi su t ng d ng hoán đ i lãi su t Hoán đ i ti n t ổ ề Giao d ch m t hoán đ i ti n t ổ ề Đ nh giá hoán đ i ti n t ổ ề ng d ng hoán đ i ti n t ổ ề
Background image of page 2
Phân loại và đặc điểm của hoán đổi Phân loại và đặc điểm của hoán đổi Hoán đ i là m t s n ph m phái sinh tài chính bao g m hai ộ ả bên giao d ch th c hi n m t chu i các thanh toán cho bên còn l i vào nh ng ngày c th . Các lo i hoán đ i: Hoán đ i ti n t ổ ề Hoán đ i lãi su t Hoán đ i ch ng khoán Hoán đ i hàng hóa
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngày b t đ u Ngày k t thúc ế Ngày thanh toán là ngày mà vi c thanh toán đ c th c hi n ượ Kỳ thanh toán là kho n th i gian gi a các l n thanh toán Không có các kho n thanh toán tr c b ng ướ ti n m t t m t bên này cho bên kia. ặ ừ R i ro n u m t bên b v n (credit risk). ế ị ỡ ợ Phân loại và đặc điểm của hoán đổi Phân loại và đặc điểm của hoán đổi
Background image of page 4
Hoán đ i lãi su t là m t chu i các thanh toán ti n lãi gi a hai phía. M i t p h p thanh toán đ c d a trên lãi su t c ỗ ậ ượ ấ ố đ nh ho c th n i. ả ổ Hoán đ i vanilla thu n nh t là m t hoán đ i lãi su t mà m t bên th c hi n thanh toán theo lãi su t c đ nh còn bên ấ ố ị còn l i th c hi n thanh toán theo lãi su t th n i. ả ổ Hoán đổi lãi suất Hoán đổi lãi suất
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ổ ớ ố ố tri u đôla v i ABSwaps. Ngày b t đ u là 15/12. ABSwaps thanh toán cho cho XYZ d a trên lãi su t LIBOR 90 ngày vào 15 c a các tháng Ba, Sáu, Chín và M i Hai trong m t năm. ườ K t qu thanh toán đ c xác đ nh d a trên lãi su t LIBOR vào ế ượ th i đi m đ u c a kỳ thanh toán còn vi c thanh toán đ c ượ th c hi n vào cu i kỳ thanh toán. XYZ s tr cho ABSwaps m t kho n thanh toán c đ nh theo ẽ ả ố ị lãi su t 7,5% m t năm. Ti n lãi thanh toán s đ c tính toán ẽ ượ d a trên s ngày đ m chính xác gi a hai ngày thanh toán và ế gi đ nh r ng m t năm có 360 ngày. ả ị
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 41

Bai4-ThiTruongHoanDoi - QUNTRRIROTICHNH...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online