Bai3-ThiTruongQuyenChon

Bai3-ThiTruongQuyenChon - Financial Risk Management 2011...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Financial Risk Management 2011 QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH Bài 3: Thị trường Quyền chọn (Options) Nội dung trình bày Nội dung trình bày C u trúc th tr ng quy n ch n ấ ị ườ ề ọ Quy n ch n mua và quy n ch n bán ề ọ ề ọ Th tr ng quy n ch n ị ườ ề ọ C ch giao d ch quy n ch n trên sàn giao d ch t p trung ơ ế ị ề ọ ị ậ Các nguyên lý đ nh giá quy n ch n ị ề ọ Giá c và giá tr c a quy n ch n ả ị ủ ề ọ Giá tr n i t i và giá tr th i gian c a quy n ch n ị ộ ạ ị ờ ủ ề ọ Các y u t tác đ ng đ n giá tr th i gian c a quy n ch n ế ố ộ ế ị ờ ủ ề ọ Đ ng gi i h n d i c a quy n ch n ườ ớ ạ ướ ủ ề ọ Ngang giá quy n ch n mua – quy n ch n bán ề ọ ề ọ Mô hình đ nh giá quy n ch n ị ề ọ Mô hình nh phân ị Mô hình Black – Scholes Các chi n l c ng d ng quy n ch n ế ượ ứ ụ ề ọ L a ch n giá th c hi n và th i gian đáo h n ự ọ ự ệ ờ ạ Chi n l c quy n ch n mua phòng ng a ế ượ ề ọ ừ Chi n l c quy n ch n bán b o v ế ượ ề ọ ả ệ M t s chi n l c ng d ng quy n ch n khác ộ ố ế ượ ứ ụ ề ọ CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG QUYỀN CHỌN Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn Đ u th p niên 1900, m t nhóm các công ty g i là Hi p ầ ậ ộ ọ ệ h i các Nhà môi gi i và Kinh doanh quy n ch n mua và ộ ớ ề ọ quy n ch n bán đã thành l p th tr ng các quy n ch n. ề ọ ậ ị ườ ề ọ Có tính ch t là m t th tr ng OTC nên t n t i nhi u ấ ộ ị ườ ồ ạ ề khuy t đi m. ế ể Không có tính thanh kho n ả R i ro tín d ng r t cao ủ ụ ấ Phí giao d ch l n ị ớ Năm 1973, CBOT cho ra đ i Sàn giao d ch quy n ch n t p ờ ị ề ọ ậ trung, g i là CBOE. ọ Giao d ch quy n ch n mua vào ngày 26/4/1973. Các h p ị ề ọ ợ đ ng quy n ch n bán đ u tiên đ c đ a vào giao d ch trong ồ ề ọ ầ ượ ư ị tháng 6/1977. CBOE đã b sung m t trung tâm thanh toán đ m b o cho ổ ộ ả ả ng i mua r ng ng i bán s th c hi n đ y đ nghĩa v ườ ằ ườ ẽ ự ệ ầ ủ ụ theo h p đ ng. Vì v y, ng i mua quy n ch n không còn ợ ồ ậ ườ ề ọ ph i lo l ng v r i ro tín d ng c a ng i bán. Đi u này khi n ả ắ ề ủ ụ ủ ườ ề ế quy n ch n tr nên h p d n h n đ i v i công chúng. ề ọ ở ấ ẫ ơ ố ớ Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn Sự hình thành và phát triển TT quyền chọn Các thuật ngữ cơ bản của quyền chọn Các thuật ngữ cơ bản của quyền chọn M t h p đ ng quy n ch n đ mua m t tài s n g i là ộ ợ ồ ề ọ ể...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 91

Bai3-ThiTruongQuyenChon - Financial Risk Management 2011...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online