{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai1-ThiTruongTCQT

Bai1-ThiTruongTCQT - LOGO TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LOGO TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Bài 1: Thị trường tài chính quốc tế Tài Chính Quốc Tế 2011 (International Finance) Nội dung Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Các trung tâm tài chính trên thế giới Các giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Đối tượng giao dịch thị trường tài chính quốc tế Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế Các trung tâm tài chính trên thế giới Open VietNam 24h Market – 5.056 tỷ USD/ngày Các trung tâm tài chính trên thế giới 0 0 6 6 Tokyo Tokyo HongKong HongKong Singapore Singapore 12 12 Frankfurt Frankfurt London London 18 18 New York New York 24 24 Sydney Sydney Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Thương mại và đầu tư (trade and investment): giao dịch vật chất (physical trading) 15% 85% Phòng ngừa rủi ro và đầu cơ Theo BIS (Bank of International Settlement) (hedging and speculation): giao dịch vị thế (position trading) Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Giao dịch vị thế (position trading) là gì? Vị thế mua (Long position): “Bullish” Những nhà đầu tư đang ở trong trạng thái nắm giữ (sở hữu) tài sản được gọi là những người “đầu cơ giá lên”, họ có xu hướng đẩy giá lên cao vì giá càng tăng thì vị thế mua của họ càng lời. Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Giao dịch vị thế (position trading) là gì? Vị thế bán (Short position): “Bearish” Những nhà đầu tư đã thực hiện bán khống (short selling) hoặc đang ở trong trạng thái nợ tài sản (phải mua lại tài sản trong tương lai) được gọi là những người “đầu cơ giá xuống”, họ có xu hướng đẩy giá xuống thấp vì giá càng giảm thì vị thế bán của họ càng lời. Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT Đố Quỹ đầu tư Doanh nghiệp NHTM NHTW Nhà môi giới Các định chế khác Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT Đố Đối tượng giao dịch trên thị trường TCQT Đố Chủ đề thuyết trình Ch Làm gì để biến TP.Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm tài chính của quốc gia và khu vực? Thank you very much! Thank ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}