Bai2-ChuChuyenVonQte

Bai2-ChuChuyenVonQte - LOGO TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LOGO TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Bài 2: Chu chuyển vốn quốc tế Tài Chính Quốc Tế 2011 (International Finance) Nội dung Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế như thế nào? Cấu trúc của cán cân thanh toán quốc tế Tài khoản vãng lai Tài khoản tài chính Đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế là một công cụ đo lường tất cả các giao dịch quốc tế phát sinh giữa người dân trong nước và người nước ngoài qua một thời kỳ nhất định. Đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế Cán cân thanh toán quốc tế đo lường dòng chu chuyển vốn quốc tế thông qua ba yếu tố sau đây: 1.Nhận diện như thế nào là một giao dịch kinh tế quốc tế. 2.Hiểu dòng chảy hàng hóa, dịch vụ, tài sản và tiền tạo ra các khoản nợ và khoản có trên cán cân thanh toán quốc tế như thế nào. 3.Tìm hiểu quy trình kế toán của cán cân thanh toán quốc tế. Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế Hai khoản mục chính Cấu trúc cán cân thanh toán quốc tế Nguồn: IMF tại Việt Nam Tài khoản vãng lai Tài khoản vãng lai (current account) là thước đo rộng nhất của mậu dịch quốc tế về hàng hoá và dịch vụ của một quốc gia, gồm bốn thành phần sau: 1. Cán cân mậu dịch (trade balance) 2. Cán cân dịch vụ 3. Thu nhập 4. Chuyển giao vãng lai Tài khoản vãng lai Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Tài khoản vãng lai Nguồn: Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) Tài khoản vãng lai Dự trữ ngoại hối của Việt nam (đơn vị: triệu USD) Nguồn: Economist Intelligence Unit Tài khoản vãng lai Các yếu tố tác động đến tài khoản vãng lai: Lạm phát Thu nhập quốc dân Tỷ giá hối đoái Các biện pháp hạn chế của chính phủ Tài khoản vãng lai – yếu tố tác động: Ảnh hưởng của lạm phát Nếu một quốc gia có tỷ lệ lạm phát tăng so với các quốc gia khác có quan hệ mậu dịch, thì tài khoản vãng lai của quốc gia này sẽ giảm nếu các yếu tố khác bằng nhau. Tài khoản vãng lai – yếu tố tác động: Ảnh hưởng của thu nhập quốc dân Nếu mức thu nhập của một quốc gia (thu nhập quốc dân) tăng theo một tỷ lệ cao hơn tỷ lệ tăng của các quốc gia khác, tài khoản vãng lai của quốc gia đó sẽ giảm nếu các yếu tố khác bằng nhau. Tài khoản vãng lai – yếu tố tác động: Ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái Nếu đồng tiền của một nước bắt đầu tăng giá so với đồng tiền của các nước khác, tài khoản vãng lai của nước đó sẽ giảm nếu các yếu tố khác bằng nhau. Tài khoản vãng lai – yếu tố tác động: Các biện pháp hạn chế của chính phủ Nếu chính phủ của một quốc gia đánh thuế trên hàng nhập khẩu, giá của hàng nước ngoài đối với người tiêu dùng tăng trên thực tế. Ngoài việc áp dụng các biện pháp hạn chế, chính phủ cũng có các cách khác có thể ảnh hưởng đến tài khoản vãng lai. Tài khoản vốn/tài chính Tài khoản vốn/tài chính đo lường tất cả các giao dịch kinh tế quốc tế liên quan đến tài sản tài chính. Nó được chia ra làm hai khoản mục chính là Tài khoản vốn (Capital Account) và Tài khoản Tài chính (Financial Account). Tài khoản vốn/tài chính Tài khoản vốn được tạo ra bởi những khoản chuyển giao tài sản tài chính hoặc những giao dịch phát sinh liên quan đến việc thay đổi quyền sở hữu của những tài sản phi sản xuất và phi tài chính. Tài khoản vốn/tài chính Tài khoản tài chính được chia ra làm ba phần: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (foreign direct investment – FDI) Đầu tư gián tiếp nước ngoài (foreign porfolio investment – FPI) Các hình thức đầu tư khác Các yếu tố tác động tài khoản tài chính Chính sách kiểm soát vốn (capital control) Dân số Biến động tỷ giá hối đoái Chủ đề thuyết trình Ch Chính sách tỷ giá và thặng dư mậu dịch của Trung Quốc Thank you very much! Thank ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online