{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bai3-Arbitrage-IRP

Bai3-Arbitrage-IRP - LOGO TS.NguynKhcQucBo...

Info iconThis preview shows pages 1–9. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
LOGO Bài 3: Arbitrage và Lý thuyết IRP Bài 3: Arbitrage và Lý thuyết IRP TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Tài Chính Quốc Tế 2011 ( International Finance )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Nội dung Nội dung Kinh doanh chênh l ch giá (arbitrage) Kinh doanh chênh l ch lãi su t có phòng ng a (CIA) Lý thuy t Ngang giá lãi su t IRP ế
Background image of page 2
Kinh doanh chênh lệch giá arbitrage Kinh doanh chênh lệch giá arbitrage Arbitrage là nghi p v kinh doanh chênh l ch giá nh m m c đích ki m l i trên nh ng khác bi t c a ế giá c niêm y t. ế Arbitrage đ a ph ng ươ Arbitrage qu c t ố ế
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
SWIFT Code Currency USD US Dollar (Greenback) EUR Euro JPY Japan Yen (Yen) GBP UK Sterling (Cable) AUD Australia Dollar (Aussie) CAD Canadian Dollar (Loonie) VND Vietnam Dong SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) Niêm yết tỷ giá hối đoái Niêm yết tỷ giá hối đoái
Background image of page 4
Niêm yết tỷ giá hối đoái Niêm yết tỷ giá hối đoái
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Tỷ giá chéo Tỷ giá chéo 2 1 / / a a USD X = 2 1 / / b b USD Y = 1 2 2 1 / b a b a Y X = Ví d : EUR/USD = 1.3333/36 GBP/USD = 1.9621/26 EUR/GBP = 0.6794/97
Background image of page 6
Arbitrage địa phương Arbitrage địa phương Mua franc ngân hàng C v i giá $0,5 Bán franc cho ngân hàng D v i giá $0,505 ARBITRAGE ARBITRAGE
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Arbitrage địa phương Arbitrage địa phương Ñoàng franc trôû neân khan hieám Ñoàng franc trôû neân khan hieám Ngaân haøng C taêng giaù baùn franc Ngaân haøng C taêng giaù baùn franc Cung franc ôû ngaân haøng D taêng Cung franc ôû ngaân
Background image of page 8
Image of page 9
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

Bai3-Arbitrage-IRP - LOGO TS.NguynKhcQucBo...

This preview shows document pages 1 - 9. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online