Bai6-ChinhSachTGHD

Bai6-ChinhSachTGHD - LOGO Bài 6 Chính sách t gi hối...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: LOGO Bài 6: Chính sách tỷ giá hối đoái Bài 6: Chính sách tỷ giá hối đoái TS. Nguyễn Khắc Quốc Bảo Tài Chính Quốc Tế 2011 ( International Finance ) Nội dung Nội dung Các h th ng t giá h i đoái ệ ố ỷ ố theo phân lo i truy n th ng ạ ề ố Các h th ng t giá h i đoái ệ ố ỷ ố theo phân lo i c a IMF ạ ủ Can thi p c a NHTW trong ệ ủ chính sách t giá ỷ Hệ thống TGHĐ truyền thống Hệ thống TGHĐ truyền thống 1.H th ng t giá h i đoái c đ nh (Fixed exchange ệ ố ỷ ố ố ị rate system) 2.H th ng t giá h i đoái th n i hoàn toàn/t do ệ ố ỷ ố ả ổ ự (Completely/Freely floating exchange rate system) 3.H th ng t giá h i đoái h n h p, pha tr n gi a c ệ ố ỷ ố ỗ ợ ộ ữ ố đ nh và th n i (Mixed exchange rate system) ị ả ổ Hệ thống TGHĐ truyền thống Hệ thống TGHĐ truyền thống Trong m t h th ng t giá h i đoái c đ nh, t giá h i ộ ệ ố ỷ ố ố ị ỷ ố đoái ho c đ c gi không đ i ho c ch đ c cho phép ặ ượ ữ ổ ặ ỉ ượ dao đ ng trong m t ph m vi r t h p. ộ ộ ạ ấ ẹ N u m t khi t giá h i đoái b t đ u dao đ ng quá ế ộ ỷ ố ắ ầ ộ nhi u, chính ph có th can thi p đ duy trì t giá h i ề ủ ể ệ ể ỷ ố đoái trong vòng gi i h n c a ph m vi cho phép. ớ ạ ủ ạ Hệ thống TGHĐ truyền thống Hệ thống TGHĐ truyền thống T 1944 đ n 1971, t giá h i đoái đ c c đ nh theo m t ừ ế ỷ ố ượ ố ị ộ h th ng ho ch đ nh t i ệ ố ạ ị ạ h i ngh Bretton Woods. ộ ị M i đ ng ti n đ c đ nh giá theo vàng. Vì t t c các ỗ ồ ề ượ ị ấ ả đ ng ti n đ u đ c đ nh giá theo vàng, giá tr c a chúng ồ ề ề ượ ị ị ủ đ i v i nhau c đ nh. ố ớ ố ị Các chính ph đã can thi p vào các th tr ng ngo i h i ủ ệ ị ườ ạ ố đ đ m b o t giá h i đoái không dao đ ng quá ể ả ả ỷ ố ộ 1% cao h n hay th p h n t giá đã đ nh ban đ u. ơ ấ ơ ỷ ị ầ Hệ thống TGHĐ truyền thống...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 21

Bai6-ChinhSachTGHD - LOGO Bài 6 Chính sách t gi hối...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online