104292 - Chnh sch li sut ca Vit Nam trong thp k qua nhng hn...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña ViÖt Nam trong thËp kû qua, nh÷ng h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p Lêi nãi ®Çu ChÝnh s¸ch tiÒn tÖ lµ mét trong nh÷ng chÝnh s¸ch vÜ m« hµng ®Çu cña Nhµ níc ®Ó ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, trong ®ã chÝnh s¸ch l·i suÊt lµ mét c«ng cô quan träng vµ chñ yÕu nhÊt cña chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông. HiÖn nay, viÖc sö dông c«ng cô l·i suÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n vµ phøc t¹p bëi v× nã kh«ng nh÷ng thu hót ®îc sù quan t©m thêng xuyªn cña ngµnh tµi chÝnh ng©n hµng mµ cßn lµ sù quan t©m cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ tÇng líp d©n c kh¸c. Bëi vËy, l·i suÊt ®îc coi nh lµ mét vÊn ®Ò thêng xuyªn, cËp nhËt kh«ng chØ ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ còng tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ nãi chung. H¬n n÷a, ho¹t ®éng kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông v« cïng phøc t¹p vµ nh¹y c¶m, nã kh«ng chØ bã hÑp trong ph¹m vi mét quèc gia mµ cßn cã mèi quan hÖ quèc tÕ, v× vËy mét nÒn tµi chÝnh - tiÒn tÖ lµnh m¹nh ®ång nghÜa víi mét chÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n, mét sù ho¹t ®éng ®a d¹ng vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c tæ chøc tÝn dông cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn mét quèc gia, ®Õn c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. ChÝnh s¸ch l·i suÊt ®óng ®¾n sÏ lµ c¬ së ®Ó cho c¸c tæ chøc tÝn dông (NHTM) chÝnh s¸ch thÓ huy ®éng vèn vµ cho vay trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh mét c¸ch cã hiÖu qña mµ cßn lµ c«ng cô quan träng ®Ó Nhµ níc cã thÓ thùc hiÖn chøc n¨ng ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, do cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸ch quan vµ chñ quan mµ cho ®Õn nay chóng ta vÉn cha thùc sù x©y dùng ®îc mét chÝnh s¸ch l·i suÊt hoµn chØnh nh»m t¸c ®éng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Õn sù ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc tÝn dông theo ®Þnh híng kinh tÕ thÞ trêng. V× vËy, ®Ó nhanh chãng theo TiÒn tÖ tÝn dông quèc tÕ 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña ViÖt Nam trong thËp kû qua, nh÷ng h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p kÞp vµ hoµ nhËp víi c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi th× níc ta ph¶i cã mét nÒn tµi chÝnh tiÒn tÖ lµnh m¹nh t¹o ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. §©y lµ mét vÊn ®Ò võa phøc t¹p, võa cÊp b¸ch vµ cã ý nghÜa chiÕn lîc trong chÝnh s¸ch tiÒn tÖ nãi riªng vµ trong sù nghiÖp ®æi míi kinh tÕ cña ®Êt níc nãi chung nhng do thêi gian h¹n hÑp vµ h¹n chÕ vÒ mÆt tµi liÖu nªn em chØ xin ®Ò cËp ®Õn c¸c tæ chøc tÝn dông lµ ®èi tîng chñ yÕu chÞu sù t¸c ®éng cña chÝnh s¸ch l·i suÊt trong ®Ò tµi: “ChÝnh s¸ch l·i suÊt cña ViÖt Nam trong thËp kû qua, nh÷ng h¹n chÕ vµ gi¶i ph¸p”
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

104292 - Chnh sch li sut ca Vit Nam trong thp k qua nhng hn...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online