107411 - §Ò ¸n m«n häc LT TC TT L∙i suÊt-vai trß...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: §Ò ¸n m«n häc LT TC- TT L∙i suÊt-vai trß l∙i suÊt . . . Ng©n hµng 41 B Lêi nãi ®Çu K hñng ho¶ng kinh tÕ ViÖt Nam vµo nh÷ng n¨m cuèi thËp kû 80, sù kh¼ng ®Þnh chç ®øng cña trêng ph¸i phi tËp trung vµo thËp kû 80 víi nh÷ng thµnh c«ng cña mét sè níc trong viÖc c¶i tæ nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ Hµn Quèc. §µi Loan vµ Trung Quèc ®· thóc ®Èy cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang c¬ chÕ kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ®Þnh híng XHCN. HÖ thèng tiÒn tÖ- tµi chÝnh buéc ph¶i cã nh÷ng c¶i tæ toµn diÖn ®Ó thùc hiÖn sø m¹ng lµ huyÕt m¹ch, lµ trung t©m tiÒn tÖ tÝn dông, thanh to¸n cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. Muèn vËy, gi¸ trÞ cña tiÒn tÖ ph¶i æn ®Þnh. §iÒu ®ã, ®Õn lît nã, ®ßi hái ph¶i cã mét c¬ chÕ l·i suÊt thÝch hîp. NhËn thøc râ vÊn ®Ò, §¶ng vµ Nhµ nø¬c mµ ®¹idiÖn lµ NHNN ®· liªn tôc cã nh÷ng ®iÒu chØnh c¬ chÕ l·i suÊt. VËy t¹i sao NHNN l¹i ®iÒu tiÕt c¬ chÕ l·i suÊt nh vËy?. XuÊt ph¸t tõ nhËn ®Þnh trªn em ®· quyÕt ®Þnh lùa chän ®Ò tµi " L·i suÊt - Vai trß cña l·i suÊt vµ ®æi míi chÝnh s¸ch l·i suÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay" v× hai lÝ do: Thø nhÊt, trong lý tuyÕt kinh tÕ, l·i suÊt ®îc coi lµ mét c«ng cô ®iÒu tiÕt vÜ m« nÒn kinh tÕ th«ng qua t¸c ®éng ®iÒu chØnh c¸c mèi quan hÖ trªn thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ. V× vËy, muèn æn ®Þnh thÞ trêng tµi chÝnh tiÒn tÖ, t¹o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh m«i trêng kinh tÕ vÜ m« kh«ng thÓ kh«ng ®Ò cËp ®Õn vai trß cña chÝnh s¸ch l·i suÊt trong hÖ thèng chÝnh s¸ch tµi chÝnh tiÒn tÖ quèc gia. Thø hai, l·i suÊt lµ ®Çu mèi tËp trung c¸c quan hÖ kinh tÕ, ph¶n ¸nh ch©n thùc vµ t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña mäi chñ thÓ kinh tÕ. V× vËy, ®Ó huy ®éng ®îc nguån vèn ®Çu t phôc vô qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ th× chÝnh s¸ch l·i suÊt còng gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng. H¬n thÕ n÷a, sau khi khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ §«ng Nam ¸ næ ra, nguån vèn níc ngoµi ®Çu t vµo ViÖt Nam cã xu híng gi¶m sót th× nguån vèn ®Çu t trong níc cµng trë nªn quan träng. Vµ thùc tiÔn cho thÊy nÕu chÝnh s¸ch ngo¹i hèi (chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i) t¸c ®éng Gi¸o viªn híng dÉn :PTS §µo Hïng Sinhviªn: Huúnh §øc Thä 1 §Ò ¸n m«n häc LT TC...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 43

107411 - §Ò ¸n m«n häc LT TC TT L∙i suÊt-vai trß...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online