107411 - n mn hc LT TC- TT Li sut-vai tr li sut . . . Ngn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: n mn hc LT TC- TT Li sut-vai tr li sut . . . Ngn hng 41 B Li ni u K hng hong kinh t Vit Nam vo nhng nm cui thp k 80, s khng nh ch ng ca trng phi phi tp trung vo thp k 80 vi nhng thnh cng ca mt s nc trong vic ci t nn kinh t, c bit l Hn Quc. i Loan v Trung Quc thc y cuc i mi nn kinh t Vit Nam t c ch k hoch ho tp trung sang c ch kinh t hng ho nhiu thnh phn nh hng XHCN. H thng tin t- ti chnh buc phi c nhng ci t ton din thc hin s mng l huyt mch, l trung tm tin t tn dng, thanh ton ca nn kinh t hng ho. Mun vy, gi tr ca tin t phi n nh. iu , n lt n, i hi phi c mt c ch li sut thch hp. Nhn thc r vn , ng v Nh nc m idin l NHNN lin tc c nhng iu chnh c ch li sut. Vy ti sao NHNN li iu tit c ch li sut nh vy?. Xut pht t nhn nh trn em quyt nh la chn ti " Li sut - Vai tr ca li sut v i mi chnh sch li sut trong giai on hin nay" v hai l do: Th nht, trong l tuyt kinh t, li sut c coi l mt cng c iu tit v m nn kinh t thng qua tc ng iu chnh cc mi quan h trn th trng ti chnh tin t. V vy, mun n nh th trng ti chnh tin t, to iu kin n nh mi trng kinh t v m khng th khng cp n vai tr ca chnh sch li sut trong h thng chnh sch ti chnh tin t quc gia. Th hai, li sut l u mi tp trung cc quan h kinh t, phn nh chn thc v tc ng trc tip n li ch ca mi ch th kinh t. V vy, huy ng c ngun vn u t phc v qu trnh pht trin kinh t th chnh sch li sut cng gi mt vai tr ht sc quan trng. Hn th na, sau khi khng hong ti chnh tin t ng Nam n ra, ngun vn nc ngoi u t vo Vit Nam c xu hng gim st th ngun vn u t trong nc cng tr nn quan trng. V thc tin cho thy nu chnh sch ngoi hi (chnh sch t gi hi oi) tc ng Gio vin hng dn :PTS o Hng Sinhvin: Hunh c Th 1 n mn hc LT TC...
View Full Document

Page1 / 43

107411 - n mn hc LT TC- TT Li sut-vai tr li sut . . . Ngn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online