De_tai_1 - Giai on 1990-1995 Trong giai on ny, nn kinh t nc...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giai đo n 1990-1995 Trong giai đo n này, n n kinh t n c ta đã chuy n sang n n kinh t th tr ng cho ế ướ ế ị ườ nên đã xu t hi n nhi u t ch c tín d ng m i nh các ngân hàng th ng m i c ph n, nhân ư ươ ạ ổ hàng n c ngoài, ngân hàng liên doanh, công ty tài chính… đ theo k p s phát tri n chung c a ướ n n kinh t , Ngân hàng Nhà n c đã đi u ch nh lãi su t th ng xuyên h n và cũng hình thành ế ướ ườ ơ nên nhi u lo i lãi su t m i ph c v cho các nghi p v tín d ng m i. I. T ng quan v chính sách ti n t ề ệ Trong giai đo n này chính ph cũng có nh ng Chính sách ti n t t ng đ i phù h p ệ ươ . Các chính sách kinh t m i đã có ý nghĩa quy t đ nh c t đ c c n s t l m phát cao.Nh ng ế ế ượ ơ ố ạ ư l m phát cao trên 66% năm 1990-1991 là không th tránh kh i vì ngu n nhân l c kinh t đang ế trong quá trình chuy n đ i thích nghi h ng theo n n kinh t th tr ng. ướ ế ườ Đi đôi v i th t ch t chi tiêu tài chính ti t ki m chi và gi m b i chi vi c tăng c ng đ ng viên ế ườ tài chính nh m đ m b o ngu n v n c n thi t cho tăng tr ng kinh t cũng đ c quan tâm ế ưở ế ượ thích đáng.Đ c bi t chính sách đ ng viên thu th ng nh t đ i v i t t c các thành ph n kinh ế ố ấ ố ớ ấ ả t t năm 1990 đã có tác d ng tích c c trong vi c m r ng và t p trung k p th i các ngu n thu ế ừ ở ộ cho ngân sách nhà n c.s thu trong năm 1991 so v i năm 1990 đã tăng 32.4%. ướ ố B t đ u t năm 1991, thâm h t ngân sách đ c trang tr i b ng cách phát hành trái ượ phi u thay vì in thêm ti n nh tr c đây. Vì th , m c cung ng ti n gi m xu ng, l m phát ế ư ướ ế cũng gi m đi. Nhà n c qua kinh nghi m đi u hành đã nh n th c rõ nét tác đ ng c a cung ướ ng ti n t lên l m phát . vì v y ,vi c cung ng ti n cho b i chi ngân sách đã ch m d t. C i ề ệ cách thu đã thay đ i c b n thu chi ngân sách nhà n c. các chính sách kinh t theo h ng ế ổ ơ ả ướ ế ướ th tr ng đ a đ n nh p đ tăng tr ng kinh t cao đã làm cân b ng tăng tr ng t ng cung và ị ườ ư ế ưở ế ưở t ng c u v hàng hoá. Tuy nhiên vi c đi u hành qu n lý kinh t vĩ mô tuy v y v n d ng ế ẫ ở ạ thô. Do v y n n kinh t không tránh kh i nh ng dao đ ng v l m phát.Tuy nhiên qua các năm ế ề ạ l m phát có xu h ng gi m. ướ Nói v ngu n thu c a ngân sách nhà n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 6

De_tai_1 - Giai on 1990-1995 Trong giai on ny, nn kinh t nc...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online