{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Giai đoạn 1990

Giai đoạn 1990...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giai đo n 1990-1995 C ch đi u hành lãi su t ơ ế Tháng 5 năm 1990 là vi c ban hành hai pháp l nh v ngân hàng. Ngân hàng Nhà n c và ngân hàng HTX tín d ng và công ty tài chính đã đánh d u ướ b c ngo t ướ c b n trong chính sách ti n t Vi t Nam.T đó đã xóa h n mô hình ngân ơ ệ ở hàng 1 c p và xây d ng mô hình 2 c p phù h p v i mô hình ngân hàng các n c ướ có n n kinh t th tr ng phát tri n.Trong đó ngan hàng nhà n c Vi t Nam ế ườ ướ th c hi n nhi m v ngân hàng c a các ngân hàng, qu n lý ho t đ ng kinh doanh c a các ngân hàng th ng m i.Các t ch c tín d ng trong n n kinh ươ t ,NHTM,các TCTD th c hi n các ch c năng kinh doanh tr c ti p v ti n t , ế ế tín d ng,trong n n kinh t ế Chính ph đã quy t đ nh thay đ i m t cách c b n chính sách lãi su t. Quy t ế ơ ế đ nh s 39/HĐBT ngày 10/4/1989c a HĐBT đ a ra các nguyên t c c b n đ ư ơ xác đ nh lãi su t ti n g i và cho vay c a NHNN. Các nguyên t c đó là: - Lãi su t áp d ng th ng nh t cho các thành ph n kinh t và đ c đi u ế ượ ch nh theo s bi n đ ng c a ch s giá c trên th tr ng xã h i. ế ỉ ố ườ - M i ngu n v n mà ngân hàng huy đ ng đ cho vay đ u đ c h ng lãi, ượ ưở m i kho n v n ngân hàng cho vay đ u ph i thu lãi. - Chênh l ch gi a lãi su t cho vay và lãi su t ti n g i bình quân 0,6% tháng. - Trong c c u lãi su t ti n g i và cho vay ph i bao g m lãi su t c b n ơ ơ (lãi su t th c d ng) và ch s tr t giá c a th tr ng xã h i. ươ ỉ ố ượ ườ V i c ch lãi su t nh trên thì phát huy đ c tính hi u qu trong quá ơ ế ư ượ trình s d ng v n và đ m b o đ c l i nhu n ngân hàng.tuy nhiên c ch này ượ ơ ế v n còn mang tính bao c p,lãi su t không còn là công c đòn b y kích thích nhu c u g i ti n c a công chúng do đó gây khó khăn cho ho t đ ng c a ngân hàng C th t gi a tháng 3-1989 đã đ a lãi su t ti n g i ti t ki m lên cao h n ể ừ ư ế ơ ch s l m phát hàng tháng. Tháng 1 và tháng 2 năm 1989 ch s giá ch tăng h n ố ạ ơ 7,4% và 4,2% nh ng lãi su t ti n g i ti t ki m có kỳ h n 3 tháng và không có ư ế kỳ h n đã đ c m nh d n đ a lên 12% và 9% m i tháng ượ ư . Bi n pháp lãi su t này l n đ u tiên đ c th c thi đã phá v s trì tr c a các kênh thu hút ti n ượ th
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Giai đoạn 1990...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online