3 ngày liên tiếp

3 ngà y liên tiếp - 3 ngy lin tip, nhiu ngn hng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3 ngày liên ti p, nhi u ngân hàng th ng m i y t giá USD bán ra k ch tr n biên ế ươ ạ ế đ cho phép. Đây là di n bi n b t th ng sau khi t giá đã có s n đ nh trong ế ườ ự ổ g n ba tháng qua. C u ngo i t có d u hi u tăng lên, c ng h ng v i y u t ạ ệ ưở ớ ế tâm lý là nguyên nhân chính. M i di n ra trong nh ng ngày qua, ch a th kh ng đ nh v m t đ t bi n đ ng dài h n, ư ế nh t là khi v n có rào c n v biên đ và t giá bình quân liên ngân hàng đ c “neo” ượ su t t ngày 11/2/2010, nh ng phía sau nh ng di n bi n m i đó có nh ng chuy n ố ừ ư ế đ ng đáng chú ý. Cung d i dào, t giá b t ng tăng Di n bi n c a t giá nh ng ngày qua đ c cho là b t th ng. S b t th ng đ c đ t ế ượ ườ ự ấ ườ ượ trong b i c nh Ngân hàng Nhà n c v a đ a ra nh ng thông tin thu n l i đ i v i th ố ả ướ ư ậ ợ ố ớ tr ng ngo i h i. Và di n bi n tăng m nh “qua m t đêm” t i 80 VND cũng ít th y k t ườ ạ ố ế ể ừ đ u năm. C th , ngày 29/6, m t lo t ngân hàng th ng m i cùng nâng giá USD bán ra t ươ 19.020 VND tr c đó lên 19.100 VND, k ch tr n biên đ 3% theo quy đ nh hi n hành ướ theo t giá bình quân liên ngân hàng. Chênh l ch gi a giá mua vào - bán ra c a các ngân hàng cũng rút ng n còn kho ng 50 VND, thay vì chênh trên d i 100 VND có t ướ su t t đ u tháng 4/2010. S rút ng n đó cũng m t ph n ph n ánh c u ngo i t c a ố ừ ầ ạ ệ ủ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

3 ngà y liên tiếp - 3 ngy lin tip, nhiu ngn hng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online