Bảng câu hỏi

Bảng câu hỏi

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng câu h i Câu 1: Tòa nhà cao nh t Vi t Nam hiên nay là tòa nhà nào: a) Bitesco-Hình búp sen c) Flemington b) Prudential Finance d) Lotus-Hình bông lúa Câu 2: Sàn vàng đ u tiên Vi t Nam là do đ n v nào t ch c ơ a) Sacombank c) Ngân hàng Á Châu b) Ngân hàng Đông Á d) Vietcombank Câu 3: T giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà n c Vi t Nam quy đ nh hi n nay là ướ bao nhiêu: a) 2m0.680 c) 20.820 b) 20.628 d) 20.638 Câu 4: Công ty nào có m c v n hóa l n nh t sàn ch ng khoán Vi t Nam hi n nay ấ ở a) Công ty ch ng khoán Thăng long c) Công ty ch ng khoán R ng Vi t b) Công ty ch ng khoán TP.HCM d) Công ty ch ng khoán Sài Gòn Câu 5: Sàn giao d ch ch ng khoán l n nh t th gi i hiên nay là sàn nào: ế ớ a) NYSE c) NASDAQ b) Tokyo d) Shanghai Câu 6: Sàn hàng hóa Sacombank đang giao d ch nh ng lo i hàng hóa nào
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online