{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Các số liệu và những ph

Các số liệu và những ph

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Các s li u và nh ng phân tích c b n v lãi su t ti n g i và t giá ngo i t 8 tháng đ u ố ệ ơ ả ạ ệ năm: Lãi su t ti n g i: _ Trong tháng 1/2011 lãi su t huy đ ng và cho vay VND ít bi n đ ng so v i th i đi m cu i ế năm 2010. Lãi su t huy đ ng bình quân m c 12,44%/năm. Tuy nhiên vào th i đi m cu i tháng xu t hi n áp l c tăng do các ngân hàng th ng m i xé rào, thi nhau vào cu c đua lãi ươ su t, _ Trong tháng 2, lãi su t huy đ ng b nh quân VND m c 13,04 %/năm cao h n kho ng 0.6% ở ứ ơ so v i tháng 1 và ti p t c có xu h ng tăng. ế ụ ướ _ Trong tháng 3, đ ki m soát, n đ nh lãi su t, Ngân hàng Nhà n c đã ra quy t đ nh ban ế ướ ế hàng thông t s 02/2011/TT-NHNN v lãi su t huy đ ng v n t i đa b ng đ ng Vi t Nam c a ư ố ố ố các t ch c tín d ng và chi nhánh ngân hàng n c ngoài t i Vi t Nam vào ngày 03/03/2011. ướ Theo đó, n đ nh lãi su t huy đ ng v n b ng VND c a các t ch c tín d ng bao g m các kho n chi khuy n mãi d i m i hình th c không v t quá 14% năm ế ướ ượ _ Trong kho ng 6 tháng đ u năm, theo nh n đ nh c a các chuyên gia kinh t thì Ti n g i ngân
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Các số liệu và những ph

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online