Cầu tăng

Cầu tăng - Cu tng...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C u tăng, giá tăng Tính đ n h t tháng 6, tín d ng ngo i t tăng h n 23% so v i cu i năm 2010 trong khi tín d ng ti n ế ế ạ ệ ơ đ ng tăng ch a t i 3%. Đây là k t qu t t y u khi lãi su t cho vay ti n đ ng v n m c cao ng t ư ớ ế ả ấ ế ẫ ở ứ ng ng trong th i gian qua đã khi n hàng lo t doanh nghi p (DN) có xu h ng vay v n b ng ưở ế ướ ngo i t . Nh ng cũng vì th , nh ng con sóng ng m trên th tr ng ngo i t là hoàn toàn có th t. ạ ệ ư ế ị ườ ạ ệ Theo TS Hoàng Công Gia Khánh - Tr ng khoa Ngân hàng, ĐH Kinh t - Lu t TP.HCM, vi c ưở ế chuy n sang vay v n b ng ngo i t , nh t là USD c a DN th i gian qua khá l n s d n đ n áp l c ạ ệ ẽ ẫ ế tr n t i m t th i đi m khá cao. ả ợ ạ Nhi u d u hi u đang cho th y áp l c lên t giá USD v cu i năm càng gia tăng Thông th ng kho ng th i gian 3-6 tháng sau khi vay. Khi đó nhu c u v USD tăng lên và đây là ườ m t trong nh ng áp l c làm cho giá USD có th bi n đ ng theo chi u h ng gia tăng. Đ ng quan ể ế ướ đi m trên, ông Huỳnh Th Du - gi ng viên Ch ng trình gi ng d y kinh t Fulbright, cho r ng b n ế ươ ế ch t c a n n kinh t VN là luôn thi u USD do tình tr ng nh p siêu kéo dài. Do đó vi c gi t giá ấ ủ ế ế ữ ỷ USD n đ nh trong th i gian qua ch mang tính t m th i. T nay đ n cu i năm kh năng tăng giá ế USD là t t y u vì áp l c v c u ngo i t này đang tăng lên. Trong tr
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cầu tăng - Cu tng...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online