New Microsoft Word Document

New Microsoft Word Document - Sng nay (8/8), cc ngn hng...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Sáng nay (8/8), các ngân hàng th ng m i đ ng lo t nâng m nh giá USD trên ươ ạ ồ bi u niêm y t, lên m c cao nh t trong h n ba tháng qua. ế ơ T i các ngân hàng th ng m i l n, giá USD bán ra đã đ ng lo t lên m c 20.800 VND, ươ ạ ớ cao nh t k t ngày 22/4/2011 (20.910 VND). M c giá này tăng t i 120 VND so v i cu i ấ ể ừ tu n qua - m c bi n đ ng qua m t ngày giao d ch ch a t ng có k t cu i tháng ế ư ể ừ 4/2011 tr l i đây. ở ạ Nh v y, h ng tăng tr l i c a t giá USD/VND trong hai ngày cu i tu n qua đã đ c ư ậ ướ ở ạ ủ ượ n i ti p và có s gia tăng đ t bi n nói trên. ố ế ế T i Ngân hàng Th ng m i C ph n Ngo i th ng Vi t Nam (Vietcombank), m c giá ươ ươ mua vào cũng đã lên t i 20.680 VND; t i Ngân hàng Đ u t và Phát tri n Vi t Nam
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Ask a homework question - tutors are online