Trong 6 tháng đầu năm 2011

Trong 6 tháng đầu năm 2011

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trong 6 tháng đ u năm 2011, th tr ng ti n t có nhi u bi n đ ng. Bên c nh lãi su t huy đ ng thì ị ườ ế lãi su t cho vay cũng di n bi n ph c t p. ế ứ ạ Vào kho ng tháng 3 và tháng 4, NHNN đã rút l ng ượ ti n l n v thông qua th tr ng m (OMO) đã khi n ề ớ ị ườ ế các ngân hàng nh g p nhi u khó khăn. M c tr n ỏ ặ theo qui đ nh c a NHNN là 14% /năm đ i v i VNĐ nh ng các nhà băng v n “đi đêm” huy đ ng v i m c ư tr t t +-2- +-5% đ đ m b o thanh kho n. Phó ượ ừ ể ả T ng giám đ c c a m t ngân hàng TMCP cho bi t “6 ế tháng đ u năm nay th tr ng r t ph c t p, không ị ườ cho phép b t kỳ m t l là nào c hai đ u vào và ra”. ộ ơ M c dù lãi su t cao nh ng t tr ng tăng huy đ ng ư ỷ ọ th t s không cao, theo báo cáo t ng h p k t qu
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Trong 6 tháng đầu năm 2011

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online