BIDV - thi nghi p v Tn d ng c a BIDV bi 1 Anh(Ch hy trnh by...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.nghoangvan137.blogspot.com Đề thi nghi p v Tín d ng c a BIDV Đề bài: 1/ Anh (Ch ) hãy trình bày các ph ươ ng th c cho vay c a T ch c tín d ng đố i v i khách hàng. 2/ Anh (Ch ) hãy nêu khái ni m h p đồ ng b o lãnh; Các hình th c và n i dung b o lãnh c a Ngân hàng. 3/ Theo quy đị nh c a Lu t các T ch c tín d ng, nh ng n i dung nào t ch c tín d ng ph i th c hi n khi c p tín d ng đố i v i khách hàng. 4/ M t doanh nghi p l p k ế ho ch kinh doanh 2009 và đề ngh BIDV c p h n m c tín d ng ng n h n nh ư sau: Giá tr s n l ượ ng 178 t đồ ng Doanh thu 160 t đồ ng Vòng quay v n l ư u độ ng n ă m 2009 b ng 2008 V n t có và coi nh ư t có là 5% doanh thu Kh u hao c ơ b n 5% doanh thu Thu ế các lo i 3% doanh thu Chi phí qu n tr đ i u hành 2% doanh thu L i nhu n 2% doanh thu Doanh nghi p đượ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online