Ngoi ra doanh nghi p ang c ngn hng cng thng c p h n m

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: hanh toán bình quân là 10t ng và ph i tr nhà cung c p nguyên v t li u ư c duy trì n nh là kho ng 6t ng. Ngoài ra doanh nghi p ang ư c ngân hàng công thương c p h n m c tín d ng năm 2009 là 10t ng. Hãy tính toán h n m c tín d ng ng n h n BIDV s c p cho doanh nghi p năm 2009, bi t r ng tình hình s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p năm 2008 như sau: S n lư ng th c hi n 162t ng Doanh thu thu n 150t ng Thu các lo i 4,2t ng L i nhu n 3t ng Tài s n lưu ng bình qu n 2008 50t ng http://www.nghoangvan137.blogspot.com...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online