{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

De thi tuyen dung VPBank

De thi tuyen dung VPBank - Su tm t www.7pop.net chuyn trang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S ưu tầm từ www.7pop.net – chuyên trang tổng hợp tài liệu, kỹ năng từ nhiều nguồn http://nghoangvan137.blogspot.com Đề thi tuyển dụng ( Thời gian làm bài 180 phút) Mỗi thí sinh làm bài trên giấy A4. Đề thi : Câu 1: Nêu hiểu biết của mình về Tín dụng NH. Những yêu cầu đặt ra cho người làm nghề tín dụng. Đưa ra những cơ sở chứng minh mình có đủ điều kiện làm cán bộ tín dụng VPBANK. (20đ) Câu 2: Vốn lưu động của một Doanh nghiệp bao gồm những thành phần nào? Cách xác định nhu
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online