De thi vao Agribank _www.7pop.net

De thi vao Agribank _www.7pop.net - 1 Th i gian 120 pht Cu...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ĐÊ 1 Thời gian 120 phút Câu 1 Hãy cho biết những phát biểu đươi đây đúng hay sai và giải thích ngắn gọn tại sao. 1. Phân tích tín dụng thực chất là quá trình định lượng rủi ro về phía khách hàng và khoản vay. 2. Bảo lãnh ngân hàng là việc ngân hàng phát hành bảo lãnh cma kết với bên có quyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng được bảo lãnh khi bên có quyền yêu cầu. 3. Các ngân hàng có quyền lựa chọn khách hàng đề cho vay không cần có tài sản đảm bảo. 4. Theo qui định hiện tài ở Việt Nam thì căn cứ duy nhất để phân hạng và trích lập dự phòng rủi ro là thời gian quá hạn của khoản nợ. 5. Văn bản điều chỉnh các qui định đảm bảo tiền vay hiện nay là quyết định 178, nghị định 85 của chính phủ và quyết định 1627 của ngân hàng Nhà nước. 6. Theo qui định trong các văn bản của Ngân hàng Nhà nước hiện nay thì cầm cố là biện pháp đảm bảo dùng cho động sản và thế chấp là biện pháp đảm bảo dùng cho bất động sản. 7. Các tổ chức tín dụng là những chủ thể duy nhất được phát hành bảo lãnh không cần tài sản bảo đảm. Câu 2 Hãy bình luận ngắn gọn về câu nói: “Bảo đảm tín dụng là biện pháp phòng ngừa rủi ro của ngân hàng, nhưng sẽ rất nguy hiểm nếu coi đó là căn cứ duy nhất để ngân hàng quyết định chấp nhận cấp tín dụng”. Câu 3 Công ty may mặc Việt Hà chuyên mua vải về gia công thành hàng may sẵn và xuất bán cho các công ty thương mại trong nước. Theo hợp đồng cung cấp vải nguyên liệu cho công ty thì ngay khi ký hợp động, công ty phải cung ứng cho bên bán 30% giá trị hợp đồng, 15 ngày sau đó công ty nhận vải và thanh toán toàn bộ số tiền còn lại. Công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ và hoàn thành lô hàng xuất bán trong vòng 45 ngày. Theo hợp đồng bán hàng đã ký bên mua sẽ thanh toán cho công ty 50% giá trị hàng bán ngay khi nhận hàng, 50% còn lại được trả chậm trong vòng 30 ngày. Yêu cầu: 1. Phân tích các giai đoạn trong chu kỳ ngân quỹ, tư đó xác định thời hạn cho vay tối đa nếu ngân hàng chấp nhận tài trợ cho công ty theo phương thức cho vay từng lần. Giả thuyết trong giai đoạn đầu, công ty được trả chậm tiền mua vải trong
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
20 ngày kể từ khi bắt đầu sản xuất (mọi yếu tố còn lại không đổi) thì chu kỳ ngân quỹ và thời gian cho vay có thay đổi không? Cho biết số cụ thể.
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern