Ke toan Agribank 2008

Ke toan Agribank 2008 - thi k toán c a Agribank 2008 s4 Ph...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thi k toán c a Agribank 2008 s4 Ph n 1 Lý thuy t (4 i m) 1. Phân lo i tài kho n k toán ngân hàng thương m i (2 ) 2. Trình bày tác ng c a s phát tri n công ngh thông tin n công tác k Toán giao d ch gi a ngân hàng thương m i v i khách hàng và công tác k toán giao d ch gi a các ơn v ngân hàng (2 ) Ph n bài 2 Bài t p (6 ) Bài 1 ( 4 ) Các nghi p v k toán sau ây ã ư c x lý úng chưa? N u sai sót hãy trình bày cách i u ch nh. Câu 1.1 (1 ) Khi phát hành thêm 100.000 c phi u b sung v i giá bán 120.000 m nh giá 100.000, k toán ã l p ch ng t h ch toán: N TK ti n m t (1011) 12 t Có TK v n i u l (601) 10 t Có TK Qu d tr b sung V n i u l (611) 2 t cao hơn Câu 1.2 (1 ) Khách hàng n g i ti n ti t ki m úng ngày d tr lãi c a Ngân hàng (d thu, d tr hàng tháng). S ti n khách hàng g i vào NH là 200 tr, kỳ h n 6t, lãi su t 1%/tháng, khách hàng n p ti n m t. K toán l p ch ng t h ch toán: N TK ti n m t (1011) 200 tr Có TK ti n g i ti t ki m(4232) 200 tr Và N TK chi phí tr lãi ti n g i (801) 2 tr Có TK Lãi ph i tr cho ti n g i TK (4913) 2tr Câu 1.3 (2 ) nh kỳ trích l p d phòng r i ro n ph i thu khó òi: - T ng d phòng ã trích tính n u kỳ :30 t , trong ó có 25 t d phòng c th . - Trong kỳ, NH ã x lý 46 h p ng tín d ng i v i n nhóm 5 (n có kh năng m t v n). S d phòng ã s d ng bù p t n th t tín d ng là 6 t , trong ó 4 t http://www.nghoangvan137.blogspot.com d phòng c th . S d phòng c th ã hoàn nh p là 300 tr - T ng d phòng c n ư c trích theo tr ng thái n cu i kỳ là 35 t , trong ó có 28 t d phòng c th . K toán ã l p ch ng t và h ch toán: N TK Chi phí d phòng n ph i thu khó òi (8822) 10,7 t Có TK D phòng c th (2191) 6,7 t Có TK D phòng chung (2192) 4 t Bài 2 (2 ) Ngày 30/6/N t i chi nhánh NH B trên a bàn thành ph Hà N i, các nghi p v kinh t sau ây ã phát sinh 1. Bà C n bán 3.000 EUR. Bà C yêu c u g i ti t ki m kỳ h n 12 tháng 50 tr VND. S còn l i bà l y b ng ti n m t. 2. Nh n ư c l nh thanh toán qua H th ng Thanh toán i n t liên ngân hàng IBPS v : - UNC 120 tr ng. ơn v phát hành là Cty R, khách hàng c a NH u tư và phát tri n à n ng. ơn v th hư ng là công ty S. - UNC 35 tr, tr ti n cho ông K không có tài kho n t i NH. 3. T thanh toán bù tr mang v : - Séc chuy n kho n cùng b ng kê n p séc, s ti n 200 tr. ơn v phát hành séc là cty L. ơn v th hư ng là cty M. - B ng k t qu thanh toán bù tr t NHNN Hà N i, NH B ph i thu 375 tr 4. ánh giá l i m t TSC có nguyên giá ban u là 200 tr, ã trích hao mòn 50 tr, nay ánh giá l i v i nguyên giá 220 tr. Yêu c u: X lý và h ch toán các nghi p v nêu trên vào TK thích h p. Cho bi t: - Khi nh kho n ch c n ho c ghi tên TK ho c ghi s hi u TK. - Các ch ng t NH B ti p nh n u úng a ch , h p l , h p pháp. - Các TK liên quan ti n thanh toán. - Các ơn v NH trên a bàn HN tr c ti p tham gia vào H th ng Thanh toán i n t Liên ngân hàng( IBPS) thanh toán qua TK thu h , chi h 5192) - B qua phí chuy n ti n. - T giá giao d ch ngày 30/6/N c a Nh: EUR/VND = 25.230- 25.295- 25.475 http://www.nghoangvan137.blogspot.com Môn Tin h c: D ng tr c nghi m 50 câu, 60 phút 1. H i v word khá nhi u (20-30 câu), v các phím t t c t dán sao chép, ánh s trang, thoát kh i word như th nào..., s d ng máy in 2. H i v Excel thì v hàm vlookup, rank, int, mod,... 3. H i v win (nó cho 3 bi u tư ng h i bi u tư ng nào trong control panel dùng thay i phông n n) 4. H i v power point (3 câu), trình chi u slide thì n phím nào (F1,F5 hay cái j) , làm th nào in 4 slide trên 1 trang gi y... thi Ti ng anh 70 phút, g m các ph n c th như sau • Tr c nghi m • Nghe: 15ph - Cho hình, tranh v và nghe g i ý • c: 25ph - Tìm l i sai, ch n t , c hi u • T lu n: 150 words 30phút. “Your expected job in nearly future” http://www.nghoangvan137.blogspot.com ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online