Ke toan Vietin Bank _www.7pop.net

Ke toan Vietin Bank - thi k ton t i Vietinbank(7/2009 Ph n I nghi p v k ton g m 7 cu 2 bi t p nghi p v kh d 1 bi tr c nghi m 6 cu 1 cu ng sai gi i

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.nghoangvan137.blogspot.com Đề thi kế toán tại Vietinbank (7/2009) Phần I: Đề nghiệp vụ kế toán gồm 7 câu, 2 bài tập nghiệp vụ khá dễ, 1 bài trắc nghiệm 6 câu, 1 câu đúng sai giải thích 3 ý. 1. Nêu phương thức cho vay trả gốc + lãi theo niên kim cố định (tức là khách hàng trả cả gốc và lãi đều đặn với số tiền bằng nhau). cho ví dụ cụ thể. 2. Nêu nguyên tắc hạch toán cơ bản đối với nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng thương mại. (câu nè mình bịa linh tinh, bác nào có đáp án c.xác thì chỉ e với nhé!) 3. Nêu các tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình 4. Một số câu trắc nghiệm: * Theo quy định của Ngân hàng NN, ngân hàng TM được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí trang phục cho nhân viên 2.000.000dd/người/năm. Đúng hay Sai, giải thích. * Tài sản cố định thuê tài chính hạch toán giống tài sản cố định thuộc sở hữu của
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Page1 / 2

Ke toan Vietin Bank - thi k ton t i Vietinbank(7/2009 Ph n I nghi p v k ton g m 7 cu 2 bi t p nghi p v kh d 1 bi tr c nghi m 6 cu 1 cu ng sai gi i

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online