{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ke toan Vietin Bank _www.7pop.net

Ke toan Vietin Bank _www.7pop.net - thi k ton t i...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
http://www.nghoangvan137.blogspot.com Đề thi kế toán tại Vietinbank (7/2009) Phần I: Đề nghiệp vụ kế toán gồm 7 câu, 2 bài tập nghiệp vụ khá dễ, 1 bài trắc nghiệm 6 câu, 1 câu đúng sai giải thích 3 ý. 1. Nêu phương thức cho vay trả gốc + lãi theo niên kim cố định (tức là khách hàng trả cả gốc và lãi đều đặn với số tiền bằng nhau). cho ví dụ cụ thể. 2. Nêu nguyên tắc hạch toán cơ bản đối với nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng thương mại. (câu nè mình bịa linh tinh, bác nào có đáp án c.xác thì chỉ e với nhé!) 3. Nêu các tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định hữu hình 4. Một số câu trắc nghiệm: * Theo quy định của Ngân hàng NN, ngân hàng TM được tính vào chi phí hợp lý các khoản chi phí trang phục cho nhân viên 2.000.000dd/người/năm. Đúng hay Sai, giải thích.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}