{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Ngan hang SHB - thi vo chuyn vin tn d ng ngn hng SHB N ng...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đề thi vào chuyên viên tín d ng ngân hàng SHB Đ à N ng Ph n I 1. Theo qui đị nh c a NHNN, t ng d ư n cho vay đố i v i m i khách hàng là ( cái này có ph ươ ng án a,b,c,d...gì đ ó ) 2. Theo qui đị nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh đố i v i m i khách hàng là : .... 3. Theo qui đị nh c a NHNN, T ng d ư n cho vay đố i v i m t nhóm khách hàng liên quan là : .... 4. Theo qui đị nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh đố i v i m t nhóm khách hàng liên quan là :... 5. Nh ng đố i t ượ ng không đượ c cho vay không có b o đả m, cho vay v i các đ i u ki n ư u đ ãi v lãi su t, v m c cho vay bao g m ( đ ây ghi m t dãy dài các đố i t ượ ng, mình c ũ ng không nh n a...) 6. T. H p nhu c u v n c a m t KH v ượ t quá 15%v n t có c a TCTD ho c KH có nhu c u huy độ ng t nhi u ngu n thì 1 NHTM có th cho vay d ướ i hình th c nào A. Cho vay y thác B. Cho vay đồ ng tài tr C. c a,b D. Không có câu nào đ úng 7. C ơ c u l i th i h n tr n bao g m nh ng ph ươ ng th c sau A. Đ i u chình k h n n B. Gia h n n C. Khoanh n D. a,b 9. Nh ng đố i t ượ ng không đượ c c p b o lãnh : ...... 10. T ng m c cho vay và c p b o lãnh c a TCTD đố i v i 1 DN mà TCTD n m quy n ki m soát không đượ c v ượ t quá .... 11. T l trích l p d phòng c th v i các nhóm n là : A. Nhóm 1 ........ B. Nhóm 2 ......... C. Nhóm 3 ....... D. Nhóm 4 ....... E. Nhóm 5 ........ ( các b n đ i n vào ...... ) 12. T ng m c cho vay và b o lãnh c a TCTD đớ i v i các DN mà TCTD n m quy n ki m soát không đượ c v ượ t quá : ( có các đ áp án .... % )
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
13. T l t i đ a c a ngu n v n ng n h n NHTM đượ c s d ng để cho vay trung và dài h n ... ( có các đ áp án .... % ) 14. đ ây có m t gi i thi u dài dòng gì đ ó v lu t ...r i ti ế p theo là dzô v n đề chính .... Th i h n đượ c h tr lãi su t t i đ a là ...... tháng đố i v i các kho n vay theo H Đ TD đượ c ký k ế t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01/02 đế n 31/12/2009 ( B n ph i đ i n bao nhiêu tháng vô ) 15. đ ây c ũ ng có gi i thi u dài dòng gì đ ó v lu t ...r i ti ế p theo là dzô v n đề chính .... Th i gian vay đượ c h tr lãi su t t i đ a là .......... tháng k t ngày gi i ngân đố i v i các kho n vay theo H Đ TD ký k ế t tr ướ c và sau ngày 1/4/2009 mà đượ c gi ngân trong kho ng thgian t 1/4/2009 đế n 31/12/2009 Ph n II DN ABC thành l p trong n ă m 2008 và có nh ng nghi p v phát sinh nh ư sau : - C đ ông góp v n b ng ti n : 100 tri u đồ ng - Mua s m TSC Đ tr giá 60 tri u, tr ngay 40 tr, còn n 20 tri u - Vay dài h n 50 tri u - Nh p hàng 200 tri u, tr ngay 40 tri u, còn n 160 tri u - Doanh thu bán hàng 210 tri u, KH tr ngay 150 tri u, còn n 60 tri u - Giá v n hàng bán 165 tri u - Kh u hao 6 tri u, chi phí tr lãi vay dài h n : 5 tri u - Chi l ươ ng và chi phí qu n lý khác : 14ri u - Thu ế TN ph i tr : 5 tri - Chi c t c : 10 tri u Lâp b ng t ng k ế t tài s n c a DN ABC vào ngày 31/12/2008 Đề thi vào ngân hàng SHB chi nhánh H i phòng Ph n thi nghi p v 1. T ch c tài chính sau là t ch c tín d ng: A. Ngân hàng th ươ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n, công ty b o hi m B. Ngân hàng th ươ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n C. Ngân hàng th ươ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách D. Ngân hàng th ươ ng m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}