Ngan hang SHB

Ngan hang SHB - thi vào chuyên viên tín d ng ngân...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: thi vào chuyên viên tín d ng ngân hàng SHB à N ng Ph n I 1. Theo qui nh c a NHNN, t ng dư n cho vay i v i m i khách hàng là ( cái này có phương án a,b,c,d...gì ó ) 2. Theo qui nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh i v i m i khách hàng là :.... 3. Theo qui nh c a NHNN, T ng dư n cho vay i v i m t nhóm khách hàng liên quan là :.... 4. Theo qui nh c a NHNN, T ng m c cho vay và b o lãnh i v i m t nhóm khách hàng liên quan là :... 5. Nh ng i tư ng không ư c cho vay không có b o m, cho vay v i các i u ki n ưu ãi v lãi su t, v m c cho vay bao g m ( ây ghi m t dãy dài các i tư ng, mình cũng không nh n a...) 6. T. H p nhu c u v n c a m t KH vư t quá 15%v n t có c a TCTD ho c KH có nhu c u huy ng t nhi u ngu n thì 1 NHTM có th cho vay dư i hình th c nào A. Cho vay y thác B. Cho vay ng tài tr C. c a,b D. Không có câu nào úng 7. Cơ c u l i th i h n tr n bao g m nh ng phương th c sau A. i u chình kỳ h n n B. Gia h n n C. Khoanh n D. a,b 9. Nh ng i tư ng không ư c c p b o lãnh : ...... 10. T ng m c cho vay và c p b o lãnh c a TCTD quy n ki m soát không ư c vư t quá.... i v i 1 DN mà TCTD n m 11. T l trích l p d phòng c th v i các nhóm n là : A. Nhóm 1 ........ B. Nhóm 2......... C. Nhóm 3....... D. Nhóm 4....... E. Nhóm 5........ ( các b n i n vào ......) 12. T ng m c cho vay và b o lãnh c a TCTD i v i các DN mà TCTD n m quy n ki m soát không ư c vư t quá : ( có các áp án....% ) 13. T l t i a c a ngu n v n ng n h n NHTM ư c s d ng cho vay trung và dài h n ... ( có các áp án....% ) 14. ây có m t gi i thi u dài dòng gì ó v lu t ...r i ti p theo là dzô v n chính....Th i h n ư c h tr lãi su t t i a là ......tháng i v i các kho n vay theo H TD ư c ký k t và gi i ngân trong kho ng th i gian t ngày 01/02 n 31/12/2009 ( B n ph i i n bao nhiêu tháng vô ) 15. ây cũng có gi i thi u dài dòng gì ó v lu t ...r i ti p theo là dzô v n chính....Th i gian vay ư c h tr lãi su t t i a là ..........tháng k t ngày gi i ngân i v i các kho n vay theo H TD ký k t trư c và sau ngày 1/4/2009 mà ư c gi ngân trong kho ng thgian t 1/4/2009 n 31/12/2009 P h n II DN ABC thành l p trong năm 2008 và có nh ng nghi p v phát sinh như sau : - C ông góp v n b ng ti n : 100 tri u ng - Mua s m TSC tr giá 60 tri u, tr ngay 40 tr, còn n 20 tri u - Vay dài h n 50 tri u - Nh p hàng 200 tri u, tr ngay 40 tri u, còn n 160 tri u - Doanh thu bán hàng 210 tri u, KH tr ngay 150 tri u, còn n 60 tri u - Giá v n hàng bán 165 tri u - Kh u hao 6 tri u, chi phí tr lãi vay dài h n : 5 tri u - Chi lương và chi phí qu n lý khác : 14ri u - Thu TN ph i tr : 5 tri - Chi c t c : 10 tri u Lâp b ng t ng k t tài s n c a DN ABC vào ngày 31/12/2008 thi vào ngân hàng SHB chi nhánh H i phòng Ph n thi nghi p v 1. T ch c tài chính sau là t ch c tín d ng: A. Ngân hàng thương m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n, công ty b o hi m B. Ngân hàng thương m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách, qu h tr phát tri n C. Ngân hàng thương m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng chính sách D. Ngân hàng thương m i, Qu tín d ng nhân dân, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính 2. T ch c tín d ng nư c ngoài ư c phép ho t ng kinh doanh t i vi t nam dư i hình th c sau: A. T ch c tín d ng liên doanh, 100% v n nư c ngoài B. Chi nhánh tín d ng nư c ngoài t i vi t nam C. Văn phòng i di n D. C a,b,c E. a và b 3. Ch n câu tr l i úng A. T B. T C. T D. T khác ch ch ch ch 4. Ho t c tín d c tín d c tín d c tín d ng ư c chi t kh u TP và các gi y t có giá khác ng ư c chi t kh u TP và các gi y t có giá ng n h n khác ng không ư c chi t kh u TP và các gi y t có giá khác ng không ư c chi t kh u TP và các gi y t có giá ng n h n ng tín d ng ngân hàng th c ch t là ho t A. Mua quy B. Mua quy C. Mua quy D. Mua quy ns ns ns ns h h d d u, bán quy n s u, bán quy n s ng bán quy n s ng bán quy n s ng: hu d ng hu d ng 5. T ch c tín d ng ư c phép ho t ng ngo i h i ư c quy t nh cho khách hàng là ngư i chư trú vay v n b ng ngo i t v i nhu c u v n sau: A. Nhu c u vay v n ngân hàng s n xu t kinh doanh mà khách hàng không có ngu n thu b ng ngo i t B. th c hi n các d án u tư ph c v cho s n xu t kinh doanh trong nư c C. th c hi n các d án u tư, phương án kinh doanh ph c v xu t kh u, th c hi n các d án u tư , phương án s n xu t kinh doanh có ngu n thu ngo i t trên lãnh th vi t nam D. T t c nhu c u v n c a ngân hàng 6. T ch c tín d ng ư c chuy n n quá h n trong trư ng h p sau A. Kho n n n h n và ngân hàng không ch p nh n gia h n B. Kho n n mà ngân hàng ánh giá là không có kh năng tr n và không gia h n C. Câu a và b D. Không câu nào 7. M c ph t ti n theo quy nh cho hành vi sau: Không th c hi n ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a khách hàng theo quy nh c a pháp lu t A. 200 - 300 nghìn ng B. 1 - 2 tri u ng C. 2 - 6 tri u ng D. 3 - 9 tri u ng E. 5 - 12 tri u ng F. 10 - 20 tri u ng 8. Vi c o n hi n nay ư c th c hi n theo quy nh nào: A. Giám c các ngân hàng thương m i B. Th ng c ngân hàng nhà nươc C. Chính ph và hư ng d n c a ngân hàng nhà nư c 9. Các lo i ti n t mà ngân hàng thương m i vi t nam có th cho vay tài tr xu t kh u cá bas a sang châu âu A. VND B. USD C. EUR D. C a, b,c E. A và b F. B và c 10. Ngày 14/08/2007,Khách hàng An vay v n a: mua chung cư, tính m c vay t i - Giá mua chung cư: 850 tri u ng - V n t có c a bà An: 400 tri u ng - Thu nh p hàng tháng: 40 tri u ng/ tháng (Bà An là chuyên viên cao c p c a ngân hàng …). H p ng làm vi c c a bà An n ngày: 30/09/2008 A. 450 tri u ng B. 420 tri u ng C. 390 tri u ng D. 300 tri u ng 11. Công th c nh giá tài s n b o m: A. Giá tr BDS = Giá tr quy n s d ng t + Giá tr tài s n g n li n t B. Giá tr quy n s d ng t = Di n tích t * ơn giá C. Giá tr tài s n g n li n v i t = Di n tích xây d ng * ơn giá xây d ng D. C a, b, c 12. Th i hi u kh i ki n theo b lu t dân s : A. Th B. Th C. Th D. Th i i i i i i i i m l i ích b xâm h i m quy n và l i ích b xâm h i m quy n và l i ích b xâm h i, tr trư ng h p có quy m quy n và l i ích có th b xâm h i nh khác 13. Trư ng h p m t tài s n m b o cho nhi u nghĩa v tr n , khi x lí tài s n b o m th c hi n m t nghĩa v tr n n h n thì các nghĩa v khác ư c x lý như th nào: A. ư c coi là n h n B. ư c coi là n h n và x lý tài s n b o C. Là n bình thư ng và không x lý D. Chuy n n quá h n m thu h i 14. Theo quy nh hi n hành thì t ch c tín d ng ư c cho vay nghi p có thu: i v i ơn v s A. úng B. Sai Ph n thi ti ng anh (t c ký ư c 6 câu) 1. X is an even number and Y is a positive odd number. Which of the following expressions can not be even? A. (XY)y B. X3Y3 C. X3 D. XY E. Y2 2. When you give money to a bank, you are what? A. A borrow B. A lender C. A depositor D. A withdrawer 3. What is the principle on a loan? A. the interest paid B. the interest unpaid C. the total amount paid D. the initial amount loaned 4. The percentage of deposits that banks are required to hold in reserve is called the: A. Interest paid B. Federal fund rate C. Reserve rate D. Loan rate 5. What are the two items listed on a balance sheet A. interest and principle B. assets and liabilities C. interest and assets D. principle and bonds 6. Which of the following do commercial bank not directly regulate A. risk B. loans C. bonds D. interest rate ÁP ÁN Ph n thi Ti ng anh 1. X là m t s ch n và Y là m t s dương l . K t qu nào dư i ây không là s ch n ? A. (XY)y = (Ch n x l )x l = S ch n B. X3Y3 = Ch n x 3 x L x 3 = S ch n C. X3 = Ch n x 3 = S ch n D. XY = Ch n x L = S ch n E. Y^2 = L x L = S l => e là áp án 2. Khi b n g i ti n vào ngân hàng, b n là ai ? => C. A depositor (Ngư i g i ti n) A. Ngư i i vay B. Ngư i cho vay D. Ngư i rút ti n 3. Kho n ti n g c c a m t kho n vay là ? => D. the initial amount loaned (Kho n ti n vay ban A. Ti n lãi ã tr B. Ti n lãi chưa tr C. T ng lư ng ti n ã tr u) 4. T l ph n trăm tính trên tài kho n ti n g i mà ngân hàng yêu c u khách hàng ph i có d phòng ư c g i là: => C. Reserve rate (T l s dư ti n g i t i thi u) A. Ti n lãi ph i tr B. T l an toàn v n D. Lãi su t cho vay 5. Hai kho n m c nào dư i ây n m trên 1 b ng cân i k toán => B. assets and liabilities (T ng tài s n & N - các kho n ph i tr ) A. Lãi su t và nguyên t c C. Lãi su t và tài s n D. Nguyên t c & các trái phi u 6. Y u t nào dư i ây, các NHTM không th tr c ti p i u ch nh ? => a. Risk (R i ro) B. Các kho n vay C. Trái phi u D.T l lãi su t Ph n thi nghi p v 1. d 2. e (Ch a & b) 3. Phân vân a, b 4. d ...
View Full Document

This note was uploaded on 12/19/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Ph.d during the Spring '11 term at Baker MI.

Ask a homework question - tutors are online