{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

gim st v iu khin thng s mi trng t kh nc qua giao din

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ộ, cứu nạn Vị trí gặp nạn 20/12/11 Ứng dụng LBS: cứu hộ, cứu nạn 14 DỊCH VỤ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT 4 Dịch vụ: quan trắc các thông số môi trường như: CO, CO2, CH4, NOx, SO2, nhiệt độ, độ ẩm của không khí, độ ẩm đất, độ ồn, bụi, độ ẩm, nhiệt độ, thành phần của nước...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}