{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

i tng s dng dch v ngi dn doanh nghipvv quy hoch s

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: iểm : Sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tương tác giữa nhiều khu vực thông qua hệ thống điều khiển đa điểm (MCU) 20/12/11 5 DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TiỆN TRÊN NỀN IP 2 Các thành phần của hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (Video Conference) 20/12/11 6 DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TiỆN TRÊN NỀN IP 2 20/12/11 Các thành phần của hội nghị truyền hình trực tuyến (Video Conference) 7 DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TiỆN TRÊN NỀN IP 2 20/12/11 Các thành phần của hệ thống camera giám sát 8 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 Dịch vụ: - Thông tin địa lý (GIS) và viễn thám - Cung cấp các dịch vụ LBS : Tìm đường đi tối ưu, tìm điểm tiện ích (ATM, trạm xăng, khách sạn, nhà hàng...) Đối tượng sử dụng dịch vụ: – Người dân, doanh nghiệp,…v.v – Quy hoạch sử dụng đất – Quy hoạch và qu...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online