Buon ma thuot services

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: CHƯƠNG TRÌNH TÂY NGUYÊN III MỘT SỐ DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN VÀ HỆ THỐNG GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT TRÊN NỀN MẠNG VIỄN THÔNG WIMAX Tổ chức chủ trì VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VI VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ViỆT NAM VI Tổ chức tham gia phối hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ViỄN THÔNG ĐÔNG DƯƠNG CÔNG TELECOM 20/12/11 1 NỘI DUNG 1. MÔ HÌNH HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2. DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN TRÊN NỀN IP 3. DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 4. DỊCH VỤ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG SẢN XUẤT 5. TRÌNH DIỄN SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ 20/12/11 2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ 2 20/12/11 Hệ thống cung cấp dịch vụ đa phương tiện và giám sát môi trường sản xuất qua mạng viễn thông WiMAX 3 DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TIỆN TRÊN NỀN IP 2 Dịch vụ: – Giám sát an ninh bằng camera IP – Hội nghị truyền hình trực tuyến...
View Full Document

This note was uploaded on 12/20/2011 for the course COMMUNICAT 101 taught by Professor Hoangxinhung during the Spring '11 term at 金沢工業大学.

Ask a homework question - tutors are online