Quan trc cc thng s mi trng nh co co2 ch4 nox so2 nhit

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ản lý sản xuất nông nghiệp – Quản lý bảo vệ thực vật – Phòng chống cháy và bảo vệ rừng – Quản lý và quy hoạch chính sách 20/12/11 9 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 GIS W eb GI S LBS Internet 20/12/11 d IS G i ng độ Các thiết bị di động LBS = GIS + Internet + Các thiết bị di động • • LBS (Location-Based Services): dịch vụ trên cơ sở thông tin vị trí địa lý của đối tượng (thiết bị, phương tiện, con người…) Các...
View Full Document

This note was uploaded on 12/20/2011 for the course COMMUNICAT 101 taught by Professor Hoangxinhung during the Spring '11 term at 金沢工業大学.

Ask a homework question - tutors are online