Trc tuyn tng tc gia nhiu khu vc thng qua h thng iu

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Đối tượng ứng dụng: – Người dân, doanh nghiệp – Các tổ chức an ninh quốc phòng – Các tổ chức giao thông – Các tổ chức phòng cháy chữa cháy – Tổ chức giáo dục – Tổ chức y tế trực tuyến 20/12/11 4 DỊCH VỤ ĐA PHƯƠNG TiỆN TRÊN NỀN IP 2 Mô hình hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến (Video Conference) Mô hình điểm - điểm : Sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa 02 khu vực Mô hình đa đ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online