Vv 15 dch v gim st mi trng sn xut 4 cc trm o phn tn kt

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: dự báo trên thế giới đều cho rằng đây là một loại dịch vụ có tiềm năng to lớn, đặc biệt là ở những nước đang phát triển như ở Việt Nam LBS là sự hội tụ nhiều công nghệ phổ dụng hiện nay 10 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 20/12/11 Ứng dụng LBS: tìm đường, dẫn đường 11 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 20/12/11 Ứng dụng LBS: Tìm tiện ích xung quanh 12 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 Trung tâm điều hành 20/12/11 Theo dõi, giám sát đối tượng 13 DỊCH VỤ VIỄN THÁM, BẢN ĐỒ SỐ VÀ LBS 3 Trung tâm cứu h...
View Full Document

This note was uploaded on 12/20/2011 for the course COMMUNICAT 101 taught by Professor Hoangxinhung during the Spring '11 term at 金沢工業大学.

Ask a homework question - tutors are online