1000 Epidemiologie van diverticulose en diverticulitis en de impact hiervan op het zorgstelsel (Blei

1000 Epidemiologie van diverticulose en diverticulitis en de impact hiervan op het zorgstelsel (Blei

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Divertikelziekte van het colon. Epidemiologie en impact op het zorgstelsel
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Wat weten we van diverticulosis? Diverticulosis
Background image of page 2
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Voorkomen van diverticulosis. X-colon: literatuur Frequentie van diverticulosis bij X-colon 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Askenazim Seph ardim- orientals Arabs Zwarten Blanken < 60 jaar > 60 jaar Finland (1971) Iran (1981) Israel (1985) Japan (1983) Jordanië (1983) Zuid afrika (1989) Thailand (1980) GB (1967) Land (publicatie jaar) en categorie patiënten % Diverticulosis
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Voorkomen van diverticulosis. Coloscopie: literatuur Loffeld RJ et al (2002) Zaans Medisch Centrum Cohort studie 8,5 jaar Aantal endoscopiën 9086 Nieuw 6827 Follow-up 2259 Divertikels 1849 (27%) (gem. Leeftijd 69 jaar) Man 40% Vrouw 60% Colorectal disease (2005) 4:189 Diverticular disease of the colon and concommitant abnormalities in patients undergoing endoscopic evaluation of the Diverticulosis
Background image of page 4
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Frequentie van diverticulose bij obductie 0 10 20 30 40 50 60 Australië (1940-48) Australie (1968) China (1949-82) Hong Kong (1980) UK (1975) Japan (1976) Singapore (1986) Hawai (1973) Columbia (1981) Noorwegen (1979) land % Voorkomen van diverticulosis. Obductie: literatuur Diverticulosis
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Hughes (1969, Gut) Voorkomen van divertikels van het colon bij obductie in relatie tot leeftijd en geslacht 0 10 20 30 40 50 60 70 10-30 31-50 51-70 > 71 >50 all leeftijdcategoriën % man vrouw totaal Voorkomen van diverticulosis. Obductie: literatuur Diverticulosis
Background image of page 6
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Hughes (1969, Gut) Voorkomen van diverticulosis. Obductie: literatuur Diverticulosis Solitaire coecum divertikels uitgezonderd!
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Diverticulitis Wat weten we van diverticulitis?
Background image of page 8
Diverticulosis Diverticulitis Gevolgen Kosten Verbetering Incidentie 70-150 per 100.000? Hoe weten we dat?
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 33

1000 Epidemiologie van diverticulose en diverticulitis en de impact hiervan op het zorgstelsel (Blei

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online