panitikan-complete.pdf - Ang paniniwala ni Savory ay inayunan ng Peter New Mark Select one True False Sa Katangiang Ekspresibo ng pagsasalin mas

panitikan-complete.pdf - Ang paniniwala ni Savory ay...

This preview shows page 1 - 5 out of 120 pages.

Ang paniniwala ni Savory ay inayunan ng Peter New Mark Select one: True False Sa Katangiang Ekspresibo ng pagsasalin mas nailalabas na tagapagsalin ang kanyang tunay na naiisip at nararamdaman sa pagsasalin ng akda Select one: True False Katangian ng pagsasalin kung saan ang layunin ay makapaghatid ng ng mga tiyak na impormasyon. Select one: a. konotatibo b. subhektibo c. ekspresibo d. pragmatik Sa bahaging ito ng segment maaring magkaroon ng mga pagbabawas at pagdaragdag ng mga salita. Select one: a. Hakbang 3 b. Hakbang 1 c. Hakbang 4 d. Hakbang 2 Ang talumpati ay isang akdang tuluyan na ginagawa sa itaas ng entablado Select one: True False Ang pagkakaltas ng salita ay nakatutulong sa pagpapalinaw ng pangungusap. Select one: True False Sa pagsasalin ng sanaysay kinakailangan masuri ng tagapagsalin ang bawat pangungusap. Select one:
Image of page 1
True False Ang estruktura ng wika ay isa mga suliranin sa pagsasalin ng prosa. Select one: True False Inilahad ni Savory ang tatlong pamatnubay na ayon sa kanya ay lagi dapat______________ ng isang tagapagsalin. Select one: a. nagbabasa b. nagsusulat c. nagpapanayam d. nagtatanong Sa hakbang na ito pinaghahati-hati ang mga pangungusap. Select one: a. hakbang 1 b. hakbang 4 c. hakbang 2 d. hakbang 3 Ayon kay fraser ang pragmatic ay tumutukoy sa kaalaman kung paano naiuugnay ang wika sa gumagamit nito. Select one: True False Ayon kay Alfonso Santiago, walang masasabing ganap na pagsasalin. Select one: True False Uri ng tunggalian kung saan ang tauhan ay nakikipagtunggali sa mga proyektong panlipunan. Select one:
Image of page 2
a. Tunggalian ng tao sa tao b. Tunggalian ng tao sarili c. Tunggalian ng tao sa kalikasan d. Tunggalian ng tao sa lipunan Ang pag-alam kung may salitang paulit-ulit na ginamit ay nakatutulong sa pagsasama-sama ng nabuong pangungusap. Select one: True False Sa ___________paraan ng pagsasalin ng idyoma ay isinasalin ang diwa sa paraang idyomatiko. Select one: a. ikalima b. ikaapat c. ikalawa d. ikatlo Mahusay ang isang tagapagsalin kung matutukoy niya ang malabong pangungusap sa loob ng isang tesksto. Select one: True False Sa pagsasagawa ng pagsasalin laging ang interes ng _______ ang dapat isipin. Select one: a. tagapagsalin b. tagalimbag c. mambabasa d. manunulat Katangian ng pagsasalin kung saan ang karanasan ng tagapagsalin ay nakapaloob sa isinasaling akda. Select one: a. Ekspresibo b. konotatibo c. denatatibo
Image of page 3