{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

osiloskop - OS LOSKOP KULLANIMINA AIT TEMEL BILGILER...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
OSLOSKOP KULLANIMINA AIT TEMEL BILGILER Elektriksel isaretlerin olculup degerlendirilmesinde kullanilan aletler icinde en genis olcum olanaklarina sahip olan osiloskop, isaretin dalga seklinin, frekansinin ve genliginin ayni anda belirlenebilmesini saglar. Çalismasi, hareket halindeki elektronlarin yorungelerinin bir elektrik alan icerisinden gecerken sapmalari temel prensibine dayanir. Katod isin tupundeki saptirma plakalari adi verilen duzlemsel levhalara uygun potansiyellerde gerilimler uygulanarak olusturulan elektrik alanlar, plakalar arasindan gecen elektronlari (elektron demetini) saptirarak fosfor ekrana carptigi noktanin yerini degistirir. Bu noktanin konumu saptirma plakalarina uygulanan gerilimin ani degeri ve dalga sekline bagli olarak degisecek ve ekranda isikli bir cizgi olusacaktir. Osiloskop devreye daima paralel baglanir. Çok yuksek olan ic direnci nedeniyle seri baglanmasi halinde olcum yapilmak istenen devreden akim akmasini engelleyecektir. Akim dalga sekillerini incelemek icin akimin aktigi devreye kucuk degerli bir direnc (olcum direnci, sont direnc) seri baglanarak uclarinda dusen gerilimin dalga sekli incelenir. Bir omik
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

osiloskop - OS LOSKOP KULLANIMINA AIT TEMEL BILGILER...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online