{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

mucluc - MC LC Trang LI NI U Phn I CC KHI NIM V NGUYN L C...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
356 MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU Phần I. CÁC KHÁI NIỆM VÀ NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 5 Ch ƣơng 1. MỞ ĐẦU 6 I. Định nghĩa công nghệ sinh học 6 1. Định nghĩa tổng quát 6 1.1. Công nghệ sinh học truyền thống 7 1.2. Công nghệ sinh học hiện đại 7 2. Nội dung khoa học của công nghệ sinh học 7 3. Các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ sinh học 9 3.1. Công nghệ sinh học trong nông nghiệp 9 3.2. Công nghệ sinh học trong y dược 10 3.3. Công nghệ sinh học công nghiệp và chế biến thực phẩm 10 3.4. Công nghệ sinh học môi trường 11 II. S ơ l ược lịch sử hình thành công nghệ sinh học 12 1. Giai đoạn thứ nhất 13 2. Giai đoạn thứ hai 13 3. Giai đoạn thứ ba 13 4. Giai đoạn thứ tư 14 III. Một số khía cạnh về khoa học và kinh tế của công nghệ sinh học hiện đạ i 15 1. Về khoa học 15 2. Về kinh tế 16 2.1. Những công ty đa quốc gia về công nghệ sinh học 16 2.2. Sự lệ thuộc vào các công ty đa quốc gia về công nghệ sinh học 16 IV. Các vấn đề pháp lý của công nghệ sinh học hiện đại 17 1. An toàn sinh học 18 1.1. Sự chuyển gen bằng hạt phấn 18 1.2. Sự bền vững của DNA ở trong đất 19
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
357 1.3. Chuyển gen ngang từ thực vật vào vi sinh vật đất 20 1.4. Chuyển gen từ thực vật vào virus 21 2. An toàn thực phẩm 22 2.1. Các chất gây dị ứng 23 2.2. Đ ánh giá độ an toàn của các thực phẩm 24 3. Đạo đức sinh học 25 4. Quyền tác giả và sở hữu trí tuệ 27 4.1. Quyền tác giả 27 4.2. Sở hữu trí tuệ 28 Tài liệu tham khảo/đọc thêm 30 Ch ƣơng 2. CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP 31 I. Mở đầu 31 II. Phân lập đoạn DNA/gen 31 1. Tách các đoạn DNA từ genome 32 2. Sinh tổng hợp cDNA từ mRNA 33 3. Phân lập đoạn DNA bằng phươ ng pháp PCR 33 III. Tạo dòng (gắn) đoạn DNA/gen vào vector 36 1. Enzyme hạn chế 36 2. Các vector được dùng để tạo dòng các đoạn DNA 38 2.1. Plasmid vector 39 2.2. Bacteriophage vector 42 3. Gắn đoạn DNA vào vector 43 3.1. Gắn các đoạn cDNA 43 3.2. Gắn các sản phẩm PCR 46 4. Biến nạp vector tái tổ hợp vào vi khuẩn/tế bào vật chủ 47 4.1. Điện biến nạp 47 4.2. Hóa biến nạp 48 IV. Chọn dòng mang DNA tái tái tổ hợp 48 1. Lai khuẩn lạc và vết tan 49 2. Kh ho t tính b ng chèn đ o n 50 3. T o dòng đị nh h ướ ng 50
Image of page 2
358 V. Bi u hi n gen đượ c t o dòng 52 1. Vector biểu hiện 53 2. Xác định mức độ biểu hiện của gen được tạo dòng 55 Tài liệu tham khảo/đọc thêm 58 Ch ƣơng 3. CÔNG NGHỆ LÊN MEN VI SINH VẬT 59 I. Mở đầu 59 II. Sinh tr ưởng của vi sinh vật 59 III. Sinh khối vi sinh vật và công nghệ lên men 64 1. Sinh khối vi sinh vật 64 2. Quá trình lên men 65 IV. Các sản phẩm lên men vi sinh vật 68 1. Lên men r ượu 68 1.1. R ượu trắng 68 1.2. R ượu vang 70 2. Sản xuất enzyme
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern