CNSH - AI HOC DC HA NOI Tiu Lun Cng ngh sinh hc Ch Ti t hp...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑAÏI HOÏC DÖÔÏC HAØ NOÄI  Ti u Lu n Công ngh sinh h c Ch đ ủ ề Tái t h p ADN và ng d ng trong s n xu t thu c ổ ợ Nhóm sinh viên th c hi n: Ph m Th Thùy An – T 2 Ph m Th Thu Hà – T 2 L p M1K62 Đ i h c D c Hà N i ạ ọ ượ Hà N i -2010
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
I. Đ t v n đ : ặ ấ Công ngh ADN tái t h p có th coi là trung tâm c a lĩnh v c công ngh sinh h c. ổ ợ Công ngh này đ c hình thành t nh ng năm 1970 nh s phát tri n c a sinh h c ượ ờ ự phân t trong th i kỳ này, cho phép phân l p, phân tích và thao tác trên các nucleic acid theo nhi u ph ng th c khác nhau. Công ngh ADN tái t h p có ng d ng r ng rãi ươ ổ ợ trong y h c, d c h c, nông nghi p và nhi u ngành công nghi p khác. ượ M c đích chính c a tái t h p ADN là: ổ ợ - Xóa b nh ng ki u hình không mong mu n con ng i, đ ng v t, th c v t và vi ố ở ườ sinh v t - T o ra nh ng gen, t h p gen m i, k t h p nh ng đ c đi m có l i c a hai hay ổ ợ ế nhi u loài sinh v t đ t o ra các loài sinh v t m i có giá tr cao ậ ể ạ - T o ra các loài sinh v t có kh năng t ng h p nh ng s n ph m c n thi t cho con ế ng i ườ Trong ti u lu n này chúng tôi s trình bày nh ng nét khái quát v công ngh tái t h p ổ ợ ADN và m t s ng d ng c a công ngh này trong s n xu t thu c. ộ ố ứ II. Đ i c ng v công ngh tái t h p ADN: ạ ươ ổ ợ 1. Khái ni m: ADN tái t h p (recombinant ADN) đ c dùng đ ch các phân t ADN đ c t o ra t ổ ợ ượ ượ ạ hai hay nhi u phân đo n ADN xu t x t các ngu n g c khác nhau. ấ ứ ừ Công ngh ADN tái t h p (ADN recombinant technology) là h th ng các ph ng ổ ợ ươ pháp cho phép c t đo n ADN t m t sinh v t đ ghép n i vào ADN c a m t sinh v t ừ ộ ậ ể khác t o ra phân t ADN tái t h p. Phân t này đ c đ a vào các sinh v t khác nhau ổ ợ ượ ư đ t o ra nh ng gi ng ch ng vi sinh v t, th c v t và đ ng v t m i có nh ng ph m ể ạ ch t đ c bi t, đáp ng nhu c u ngày càng cao c a s n xu t và đ i s ng con ng i. ấ ặ ủ ả ờ ố ườ 2. Các b c đ th c hi n tái t h p ADN: ướ ể ự ổ ợ 2
Background image of page 2
2.1. Phân l p ho c t o đo n ADN c n tái t h p: ặ ạ ổ ợ - T genome c a m t sinh v t, đo n ADN ch a m t ho c nhi u gen c n quan tâm có th đ c c t b i enzym gi i h n (restriction endonuclease). ể ượ ắ ở ớ ạ Enzym gi i h n là nh ng enzym đ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

CNSH - AI HOC DC HA NOI Tiu Lun Cng ngh sinh hc Ch Ti t hp...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online