Ch 11gia dinh - Ch-¬ng 11VÊn ®Ò gia ®×nhtrong qu¸...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ch-¬ng 11VÊn ®Ò gia ®×nhtrong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héiNéi dung1.Vtrí, ch c năng c a gia đinh trongịứủ2. Nh÷ng ®iÒu kiÖn vµ tiÒn ®Ò ®Ó x©y dùng gia ®×nh trong qu¸ tr×nh x©y dùng chñ nghÜa x· héi3. Nh÷ng ®Þnh h-íng c¬ b¶n vµ mét sè vÊn ®Ò ®Æt ra ®èi víi viÖc x©y dùng gia ®×nh ë ViÖt Nam hiÖn nay1. Gia ®×nh, mèi quan hÖ gia ®×nh vµ x· héi1.1. Kh¸i niÖm vÒ gia ®×nh1.1.1. Kh¸i niÖmGia ®×nhlµ mét h×nh thøc tæ chøc ®êi sèng céng ®ång cña con ng-êi, mét thiÕt chÕ v¨n ho¸ ¡ x· héi ®Æc thï, ®-îc h×nh thµnh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn trªn c¬ së cña quan hÖ h«n nh©n, quan hÖ huyÕt thèng, quan hÖ nu«i d-ìng vµ gi¸o dôc …gi÷a c¸c thµnh viªn.Quan hÖ huyÕt thèng lµ quan hÖ c¬ b¶n, ®Æc tr-ng cñagia ®×nh.Quan hÖ quÇn tô trong mét kh«ng gian sinh tån (sèng chung).Quan hÖ h«n nh©n ¡ quan hÖ gi÷a vî vµ chång, lµ métquan hÖ c¬ b¶n cña sù h×nh thµnh, tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña gia ®×nh.Quan hÖ nu«i d-ìng gi÷a c¸c thµnh viªn vµ thÕhÖ thµnh viªn trong gia ®×nh.1.1.2. C¸c mèi quan hÖ c¬ b¶n cña giai ®×nhC¸c mèiQuan hÖC¬ b¶n`H«n nh©nHuyÕt thèngNu«i d-ìng,gi¸o dôcVîChångCha, mÑCon c¸iGia ®×nhQuÇn tôM¸i nhµ1.2. Vai trß, vÞ trÝ vµ chøc n¨ng cña gia ®×nh trong x· héi1.2.1. Vai trß, vÞ trÝ cña gia ®×nh trong x· héiGia ®×nh lµ mét thiÕt chÕ c¬ së ®Æc thïcña x· héi, lµ cÇunèi gi÷a c¸c thµnh viªn gia ®×nh víi x· héi.Gia ®×nh lµ tæ Êm mang l¹i gi¸ trÞ h¹nh phóc, sù hµi hoµ trong®êi sèng c¸ nh©n cña mçi thµnh viªn, mçi c«ng d©n cñax· héi.Gia ®×nh lµ tÕ bµo cña x· héi cã vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víisù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi.Gia ®×nh lµ s¶n phÈm cña x· héi, cña lÞch sö. Tr×nh ®é pht triÓn kinhtÕ - x· héi quyÕt ®Þnh®Õn quy m«, kÕt cÊu, h×nh thøctæ chøc vµ tÝnh chÊt cña gia ®×nh....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Ch 11gia dinh - Ch-¬ng 11VÊn ®Ò gia ®×nhtrong qu¸...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online