CNXHKH (Chuong 8-12) - Ch ng VIII C CU XH GC V LIN MINH GIA...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng VIII ươ C C U XH – GC VÀ Ơ Ấ LIÊN MINH GI A GCCN V I NÔNG DÂN VÀ TRÍ TH C TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CH NGHĨA XÃ H I N i dung 1. C c u XH-GC trong quá trình xây d ng CNHX ơ ấ 2. Liên minh công – nông – trí trong quá trình xây d ng CNXH 3. C c u XH – GC và liên minh công – nông – trí th c trong quá trình xây d ng CNXH VN ơ ấ Note Không h c ph n lý lu n chung. Ch h c ph n liên h th c ti n ỉ ọ I. C C U XH – GC TRONG QUÁ TRÌNH XÂY D NG CNXH Ơ Ấ 1. Khái ni m C c u XH – GC là t t c nh ng c ng đ ng ng i và toàn b các quan h XH do s ơ ấ ườ tác đ ng l n nhau c a các c ng đ ng ng i y t o nên. ườ ấ C c u XH – GC là h th ng các GC - t ng l p trong xã h i và m i quan h gi a ơ ấ chúng o Quan h s h u đ i v i TLSX ệ ở ữ ố ớ o Quan h trong qu n lý, t ch c lao đ ng s n xu t o Quan h trong đ a v chính tr - xã h i C c u XH – GC v a ph n ánh XH, v a tác đ ng l i s phát tri n c a xã h i ơ ấ ạ ự C c u XH – GC có v trí trung tâm ơ ấ + C c u xh – gc chi ph i các lo i hình c c u xã h i khác vì nó liên quan đ n ơ ấ ơ ấ ế s h u, đ a v , m i quan h gi a ng i v i ng i trong h th ng s n xu t, ở ữ ườ ườ phân ph i thu nh p + Liên quan đ n quy n l c chính tr và xu h ng v n đ ng c a các c c u XH ế ướ ơ ấ + Nghiên c u c c u XH – GC đ xác đ nh các chính sách phát tri n kt , văn ơ ấ ế hoá, xã h i… 2. Xu h ng bi n đ i c c u XH – GC trong quá trình xây d ng CNXH ướ ế ổ ơ ấ Xu h ng xích l i g n nhau gi a các giai c p ướ ạ ầ Xu h ng ch y u ướ ủ ế Xích l i g n nhau trong mqh đ i v i TLSX ố ớ Th c hi n thông qua vi c hoàn thi n QHSX XHCN v i ch tr ng phát tri n kinh t nhi u ủ ươ ế thành ph n. . 26
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Xích l i g n nhau v tính ch t lao đ ng Th c hi n thông qua cu c CM KHKT đ phát tri n LLSX t o đi u ki n cho h i nh p qu c t ế Xích l i g n nhau trong phân ph i t li u tiêu dùng ố ư ệ Th c hi n thông qua vi c hoàn thi n nguyên t c phân ph i theo lao đ ng Xích l i g n nhau v ti n b đ i s ng tinh th n ề ế ộ ờ ố Th c hi n thông qua CM t t ng – văn hoá đ xoá d n kho ng cách gi a thành th v i ư ưở ị ớ nông thôn. gi a lao đ ng chân tay và lao đ ng trí óc Nh ng v n đ có tính quy lu t c a s bi n đ i c c u XH – GC
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 15

CNXHKH (Chuong 8-12) - Ch ng VIII C CU XH GC V LIN MINH GIA...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online