CNXHKH (ChÆ°Æ¡ng 3-7)

CNXHKH (ChÆ°Æ¡ng 3-7)

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng III ươ S M NH L CH S C A GCCN Ứ Ệ Ử Ủ N i dung 1. Khái ni m GCCN 2. N i dung s m nh l ch s c a GCCN ử ủ 3. Nh ng đi u ki n khách quan quy đ nh s m nh l ch s c a GCCN ử ủ 4. Tính t t y u, quy lu t hình thành và phát tri n Đ ng c a GCCN ấ ế 5. M i quan h gi a ĐCS v i GCCN ệ ữ I. KHÁI NI M GCCN C.Mác và Angghen đã s d ng nhi u thu t ng : ử ụ - Giai c p s ng hoàn toàn ch d a vào vi c bán s c lao đ ng ỉ ự - GC vô s n - GC vô s n hi n đ i - GC công nhân hi n đ i Hi n nay đ a v c a GCCN đã thay đ i, nhi u n c, GCCN đã làm ch xh, s h u TLSX ị ủ ổ ở ướ ở ữ đ ch m t khái ni m GCCN 1. Ngu n g c kinh t - xã h i ế Kinh t ế - GCCN là s n ph m c a n n đ i công nghi p - GCCN ra đ i g n li n v i đ i công nghi p ờ ắ ớ ạ Xã h i - GCCN đ c tuy n m trong t t c các GC và t ng l p trong xã h i ượ ấ ả (nông dân, nhà TS b phá s n…) 2. Xu h ng phát tri n c a GCCN ướ - M r ng quy mô s n xu t . .. s l ng GCCN tăng ở ộ ố ượ - Áp d ng KHKT vào s n xu t…ch t l ng GCCN tăng ấ ượ - Các hình th c bóc l t khác nhau c a nhà TB đã làm cho GCCN giác ng v ý th c GC c a mình ộ ề (do trình đ nh n th c c a GCCN tăng lên giúp h nh n ra đ a v c a mình GCCN) ị ủ 3. Hai thu c tính c b n c a GCCN ơ ả - V PTSX: GCCN là ng i tr c ti p ho c gián ti p v n d ng các công c s n xu t có tính ch t công ườ ế ế ụ ả nghi p - V v trí trong QHSX TBCN ề ị GCCN là ng i không có TLSX b nhà TB bóc l t giá tr th ng d ườ ư “GC Vô s n là giai c p nh ng công nhân làm thuê hi n đ i, vì m t các t li u s n xu t c a b n ư ệ thân, nên bu c ph i bán s c lao đ ng c a mình đ s ng” ể ố Tuyên ngôn c a ĐCS 9
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Giai c p công nhân là m t ph m trù l ch s - Hi n nay các n c TBCN ướ ở o KHKT phát tri n, c c u ngành ngh thay đ i ơ ấ (Hàm l ng ch t xám k t tinh trong s n ph m tăng lên ~ 80%) ượ ế o Quan h s h u đ i v i TLSX: ệ ở ữ ố ớ Ng i công nhân ch y u v n ko có TLSX ườ ủ ế - Các n c XHCN, GCCN đã làm ch TLSX, đ a v c a h đã thay đ i. ướ ị ủ o Trong th i kỳ quá đ GCCN đ c đ c tr ng ch y u b ng tiêu chí th nh t ượ ư ủ ế o Tiêu chí th 2 xét trong toàn b GCCN thì h đã là ng i làm ch TLSX ườ Trong n n kinh t VN, là n n kinh t nhi u thành ph n trong th i kỳ quá đ lên CNXH. Nh ng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 20

CNXHKH (ChÆ°Æ¡ng 3-7)

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online