CNXHKH (Chuong 1 - 2) - Chng I V TR I TNG PHNG PHP NGHIN CU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng I ươ V TRÍ, Đ I T NG, PH NG PHÁP NGHIÊN C U CNXHKH Ố ƯỢ ƯƠ N i dung 1. Khái ni m CNXHKH 2. Đ i t ng nghiên c u c a CNXHKH ố ượ 3. Ph m vi kh o sát và v n d ng c a NCXHKH 4. Các ph ng pháp đ c thù c a CNXHKH ươ 5. Ch c năng và nhi m v c a CNXHKH ụ ủ Phân bi t CNXH và XHCN Gi ng nhau v b n ch t ề ả - Là lý t ng, h c thuy t ưở ế - Là phong trào - Là ch đ xã h i đi m chung nh t là ko có t h u, ko có áp b c, bóc l t, công ế ộ ư ữ b ng và bình đ ng Khác nhau - CNXH là danh t , ch tên c a 1 ch đ xã h i ế ộ - XHCN là tính t , ch tính ch t c a 1 xã h i không có áp b c bóc l t ấ ủ Note: - CNXH là danh t ch khái ni m có nghĩa r ng h n các khái ni m “t t ng XHCN”, ơ ư ưở “CNXH không t ng”, “CNXH khoa h c” ưở - XHCN là tính t ch tính ch t c a 1 ch đ xã h i, 1 t t ng, 1 cu c cách m ng… ấ ủ ế ộ ư ưở VD Ch đ XHCN, t t ng XHCN, cách m ng XHCN ế ộ ư ưở I. Khái ni m CNXHKH Theo nghĩa h p CNXHKH là 1 trong 3 b ph n c u thành c a ch nghĩa Mác – Lênin Theo nghĩa r ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
CNXHKH chính là CN Mác Vì suy cho đén cùng thì m c đích cu i cùng c a CN Mác là ch ra đ c nguyên nhân, đ ng l i c a ượ ườ ố ủ GCCN c n ph i th c hi n CMXHCN CNXH không ch nh m gi i thích th gi i mà còn nh m c i t o th gi i ế ả ạ ế - Ch nghĩa XHKH là k t qu c a s k th a và phát tri n nh ng t t ng c a nhân lo i ế ả ủ ự ế ư ưở trên nhi u lĩnh v c: văn h c, l ch s , tri t h c, KTCT, xã h i…. ế - Ch nghĩa XHKH d a trên c s lý lu n c a ơ ở tri t h c ế KTCT Mac – Lenin, v a k ế th a, v a b xung cho h c thuy t này hoàn ch nh ế - Ch nghĩa XHKH không ch gi i thích TG mà nó còn đ c p tr c ti p đ n các v n đ ề ậ ế ế c i t o th gi i theo quy lu t khách quan c a CMXHCN ả ạ ế ớ II. Đ i t ng nghiên c u c a CNXHKH ố ượ - ộ ủ c a HT KT – XH C ng s n Ch nghĩa - Nh ng nguyên t c c b n, nh ng đi u ki n, con đ ng, hình th c và ph ng pháp ơ ả ườ ươ đ u tranh CM c a GCCN th c hi n s chuy n bi n t CNTB lên CNXH và CNCS ế Note: Phân bi t đ c đ i t ng c a CNXHKH v i đ i t ng c a Tri t h c và Kinh t ượ ố ượ ố ượ ế ế CT III. Ph m vi kh o sát và v n d ng c a CNXHKH - Ch y u là các n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

CNXHKH (Chuong 1 - 2) - Chng I V TR I TNG PHNG PHP NGHIN CU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online