CNXHKH (Chuong 1 - 2) - Chng I V TR I TNG PHNG PHP NGHIN CU...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng I ươ V TRÍ, Đ I T NG, PH NG PHÁP NGHIÊN C U CNXHKH Ố ƯỢ ƯƠ N i dung 1. Khái ni m CNXHKH 2. Đ i t ng nghiên c u c a CNXHKH ố ượ 3. Ph m vi kh o sát và v n d ng c a NCXHKH 4. Các ph ng pháp đ c thù c a CNXHKH ươ 5. Ch c năng và nhi m v c a CNXHKH ụ ủ Phân bi t CNXH và XHCN Gi ng nhau v b n ch t ề ả - Là lý t ng, h c thuy t ưở ế - Là phong trào - Là ch đ xã h i đi m chung nh t là ko có t h u, ko có áp b c, bóc l t, công ế ộ ư ữ b ng và bình đ ng Khác nhau - CNXH là danh t , ch tên c a 1 ch đ xã h i ế ộ - XHCN là tính t , ch tính ch t c a 1 xã h i không có áp b c bóc l t ấ ủ Note: - CNXH là danh t ch khái ni m có nghĩa r ng h n các khái ni m “t t ng XHCN”, ơ ư ưở “CNXH không t ng”, “CNXH khoa h c” ưở - XHCN là tính t ch tính ch t c a 1 ch đ xã h i, 1 t t ng, 1 cu c cách m ng… ấ ủ ế ộ ư ưở VD Ch đ XHCN, t t ng XHCN, cách m ng XHCN ế ộ ư ưở I. Khái ni m CNXHKH Theo nghĩa h p CNXHKH là 1 trong 3 b ph n c u thành c a ch nghĩa Mác – Lênin Theo nghĩa r ng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
CNXHKH chính là CN Mác Vì suy cho đén cùng thì m c đích cu i cùng c a CN Mác là ch ra đ c nguyên nhân, đ ng l i c a ượ ườ ố ủ GCCN c n ph i th c hi n CMXHCN CNXH không ch nh m gi i thích th gi i mà còn nh m c i t o th gi i ế ả ạ ế - Ch nghĩa XHKH là k t qu c a s k th a và phát tri n nh ng t t ng c a nhân lo i ế ả ủ ự ế ư ưở trên nhi u lĩnh v c: văn h c, l ch s , tri t h c, KTCT, xã h i…. ế - Ch nghĩa XHKH d a trên c s lý lu n c a ơ ở tri t h c ế KTCT Mac – Lenin, v a k ế th a, v a b xung cho h c thuy t này hoàn ch nh ế - Ch nghĩa XHKH không ch gi i thích TG mà nó còn đ c p tr c ti p đ n các v n đ ề ậ ế ế c i t o th gi i theo quy lu t khách quan c a CMXHCN ả ạ ế ớ II. Đ i t ng nghiên c u c a CNXHKH ố ượ - ộ ủ c a HT KT – XH C ng s n Ch nghĩa - Nh ng nguyên t c c b n, nh ng đi u ki n, con đ ng, hình th c và ph ng pháp ơ ả ườ ươ đ u tranh CM c a GCCN th c hi n s chuy n bi n t CNTB lên CNXH và CNCS ế Note: Phân bi t đ c đ i t ng c a CNXHKH v i đ i t ng c a Tri t h c và Kinh t ượ ố ượ ố ượ ế ế CT III. Ph m vi kh o sát và v n d ng c a CNXHKH - Ch y u là các n
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 9

CNXHKH (Chuong 1 - 2) - Chng I V TR I TNG PHNG PHP NGHIN CU...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online