DDH_09 - C¸c th«ng sè d − îc ®éng häc c¬ b¶n...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C¸c th«ng sè d − îc ®éng häc c¬ b¶n ThS. Phan Quúnh Lan Bé m«n D − îc l©m sμng – Tr − êng §H D − îc HN 1.Nªu ® − îc ®Þnh nghÜa cña: SKD, Vd, Cl vμ t 1/2 2. Tr×nh bμy ® − îc c¸ch tÝnh cña: SKD, Vd, Cl vμ t 1/2 3. Nªu ý nghÜa cña c¸c th«ng sè nμy trong ®iÒu trÞ. Môc tiªu: T μ i liÖu tham kh¶o 1. Bé m«n D − îc l©m sμng, tr − êng §H D − îc Hμ néi (2006), D − îc l©m s μ ng , NXB Y häc. 2. Bé m«n D − îc lý, tr − êng §H D − îc HN (2005), D − îc lý häc. 3. Rowland M., Tozer T.(1995), Clinical Pharmacokinetics- Concepts and Application, William & Wilkins. Vßng tuÇn ho μ n Ta chøc gAn thËn SKD , C p V D Cl H Cl R T 1/2 Thuèc ¡UC Sinh Sinh kh kh ¶ ¶ dông dông (Availability) (Availability) Di Di Ö Ö n n tÝch tÝch d d − í − í i i ® − ® − êng êng cong cong §Þnh nghÜa : DiÖn tÝch d − íi ® − êng cong biÓu thÞ t − îng tr − ng cho l − îng thuèc vμo ® − îc vßng tuÇn hoμn ë d¹ng cßn ho¹t tÝnh sau mét thêi gian. §¬n vÞ tÝnh : mg.h.L-1 μ g.h.mL-1 DiÖn tÝch d − íi ® − êng cong (AUC - Area Under the Curve ) Cp t (h) TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang λ z : ®é dèc cña ® − êng cong cuèi ® − êng biÓu diÔn λ z t = 0 693 1 2 , / C ∞ ( ) ( ) z t i i i i C t t C C t C λ + ⎟ ⎠ ⎞ ⎜ ⎝ ⎛ − ⋅ + + ∑ + + 2 2 . 1 1 1 1 = AU TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang λ z Sinh Sinh kh kh ¶ ¶ dông dông (Availability) (Availability) Lμ tØ lÖ thuèc vμo vßng tuÇn hoμn chung ë d¹ng cßn ho¹t tÝnh so víi liÒu dïng (F%) , tèc ®é (Tmax) vμ c − êng ®é (Cmax) thuèc th©m nhËp ® − îc vμo vßng tuÇn hoμn.vßng tuÇn hoμn....
View Full Document

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 39

DDH_09 - C¸c th«ng sè d − îc ®éng häc c¬ b¶n...

This preview shows document pages 1 - 13. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online