DDH_09 - Cc thng s dc ng hc c bn ThS Phan Qunh Lan B mn Dc...

Info icon This preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C¸c th«ng sè d îc ®éng häc c¬ b¶n ThS. Phan Quúnh Lan Bé m«n D îc l©m sμng – Tr êng §H D îc HN
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.Nªu ® îc ®Þnh nghÜa cña: SKD, Vd, Cl vμ t 1/2 2. Tr×nh bμy ® îc c¸ch tÝnh cña: SKD, Vd, Cl vμ t 1/2 3. Nªu ý nghÜa cña c¸c th«ng sè nμy trong ®iÒu trÞ. Môc tiªu:
Image of page 2
T μ i liÖu tham kh¶o 1. Bé m«n D îc l©m sμng, tr êng §H D îc Hμ néi (2006), D îc l©m s μ ng , NXB Y häc. 2. Bé m«n D îc lý, tr êng §H D îc HN (2005), D îc lý häc. 3. Rowland M., Tozer T.(1995), Clinical Pharmacokinetics- Concepts and Application, William & Wilkins.
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Vßng tuÇn ho μ n chøc gan thËn SKD , C p V D Cl H Cl R T 1/2 Thuèc AUC
Image of page 4
Sinh Sinh kh kh dông dông (Availability) (Availability)
Image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Di Di Ö Ö n n tÝch tÝch d d í í i i ® ® êng êng cong cong §Þnh nghÜa : DiÖn tÝch d íi ® êng cong biÓu thÞ t îng tr ng cho l îng thuèc vμo ® îc vßng tuÇn hoμn ë d¹ng cßn ho¹t tÝnh sau mét thêi gian. §¬n vÞ tÝnh : mg.h.L -1 μ g.h.mL -1
Image of page 6
DiÖn tÝch d íi ® êng cong (AUC - Area Under the Curve )
Image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cp t (h) TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang
Image of page 8
TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang λ z : ®é dèc cña ® êng cong cuèi ® êng biÓu diÔn λ z t = 0693 1 2 , / ( ) ( )
Image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TÝnh AUC theo quy t¾c h×nh thang λ z
Image of page 10
Image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Sinh Sinh kh kh dông dông (Availability) (Availability) Lμ tØ lÖ thuèc vμo vßng tuÇn hoμn chung ë d¹ng cßn ho¹t tÝnh so víi liÒu dïng (F%) , tèc ®é (Tmax) vμ c êng ®é (Cmax) thuèc th©m nhËp ® îc vμo vßng tuÇn hoμn.
Image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.