giam dau 09 - nguyn tc s dng thuc gim au ThS. Phan Qunh Lan...

Info iconThis preview shows pages 1–17. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 nguyªn t¾c sö dông thuèc gi¶m ®au ThS. Phan Quúnh Lan Bé m«n D îc l©m s μ ng Tr êng §H D îc H μ néi
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
2 1. Ph©n tÝch bèn nguyªn t¾c sö dông thuèc gi¶m ®au trung ¬ng 2. Ph©n tÝch bèn nguyªn t¾c sö dông thuèc gi¶m ®au ngo¹i vi Môc tiªu:
Background image of page 2
3 1. Bé m«n DLS - tr êng §H D îc HN (2006), D îc l©m s μ ng , NXB Y häc, tr. 229- 236. 2. Bé m«n D îc lùc - tr êng §H D îc HN (2005), D îc lý häc , Th viÖn tr êng §H D îc Hμ néi, tr.100-111(tËp 1), 231-244(tËp 2). 3. Edwards C., Walker R.(1999), Clinical Pharmacy and Therapeutics , Churchill Livingstone, 2 nd ed, pp. 465-478. T μ i liÖu tham kh¶o
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
4 Héi chèng ®au quèc tÕ (International Association for the Study of Pain- IASP) §au lμ mét c¶m gi¸c khã chÞu , cã tÝnh chÊt c¶m tÝnh , ®i kÌm víi nh÷ng tæn th ¬ng cã thËt/ tiÒm t μ ng cña c¸c tæ chøc, hoÆc ® îc t¶ l μ nh÷ng tæn th ¬ng ®ã.
Background image of page 4
5 ¾ §¸nh gi¸ møc ®é ®au ¾ Ph©n lo¹i ®au ¾ Sinh lý ®au §Au !!!
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6 Thô thÓ nhËn c¶m ®au Viêm cch ế cyclo-oxygenase
Background image of page 6
7 Da Néi t¹ng Tuû sèng
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
8 è ng tuû- ®åi thÞ Tæn th ¬ng §åi thÞ Tuû sèng N ogi÷a è ng sèng
Background image of page 8
9 Ph©n lo¹i ®au (1) §au cÊp §au m·n (2) NhËn c¶m ThÇn kinh (3) Sinh lý BÖnh lý (4) BÒ ngoμi Néi t¹ng ¾ Møc ®é ®au
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
10 ) Lμm gi¶m/mÊt c¶m gi¸c ®au do mäi nguyªn nh©n ) Kh«ng ¶nh h ëng ®Õn c¸c c¶m gi¸c kh¸c thuèc gi¶m ®au
Background image of page 10
11 ) Thuèc gi¶m ®au trung ¬ng ) Thuèc gi¶m ®au ngo¹i vi ) C¸c nhãm thuèc kh¸c ®iÒu trÞ ®au thuèc gi¶m ®au
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
12 NSAID OPIAT Th th nh nc m đ au
Background image of page 12
13 Tªn quèc tÕ Đ êng dïng LiÒu t ¬ng ® ¬ng (mg) T 1/2 (h) T/g t¸c dông (h) Morphin Uèng Tiªm 30 10 23 - 5 Fentanyl Tiªm D¸n qua da 0.1 – 0.15 25 mcg/h 3 - 4 1 - 2 72 (SR) Hydromorphon Uèng Tiªm 7.5 1.5 2 - 3 3 - 5 Methadon Uèng Tiªm 20 10 4 - 6 Oxycodon Uèng 20- 30 3 - 4 Pethidin Uèng Tiªm 300 75 – 100 3 - 4 3 - 5 Sufentanil Tiªm 0,015 Thuèc gi¶m ®au trung ¬ng ¾
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
14 Tªn quèc tÕ Đ êng dïng LiÒu t ¬ng ® ¬ng (mg) T 1/2 (h) T/g t¸c dông (h) Codein Uèng Tiªm 200 130 34 - 6 Dextropropoxyphen Uèng 130 6 -12 4 - 6 Tramadol Uèng Tiªm 100 50 6 - 7 4 - 6 ¾ T¸c dông võa Thuèc gi¶m ®au trung
Background image of page 14
15 Opioid: Liên quan li u– đ áp ng Hi uq u gi m đ au Li u(mg)
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
16 DÉn xuÊt C¸c thuèc T¸c dông 1 Acid salicylic Acid acetyl salicylic Methyl salicylat Diflunisal Osalazin Salsalat Phenylbutazon Noramidopyrin Metamizol Meloxicam Piroxicam Tenoxicam Inoxicam Indometacin Tolmetin Etodolac
Background image of page 16
Image of page 17
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/28/2011 for the course PHARMACEUT 101 taught by Professor Yentrang during the Spring '11 term at Albany College of Pharmacy and Health Sciences.

Page1 / 48

giam dau 09 - nguyn tc s dng thuc gim au ThS. Phan Qunh Lan...

This preview shows document pages 1 - 17. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online